12.รางวัลประเภทอเมซิ่งเดย์สปา

  • จะต้องเป็นสปาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสปาจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย
  • จะต้องเป็นสปาที่เปิดดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี (สปาที่เปิดดำเนินการไม่ถึงหนึ่งปีจะได้รับการพิจารณาให้เข้าประกวดในรางวัลประเภทสปาใหม่แทน)
  • จะต้องเป็นสปาที่มีแนวความคิดชัดเจนและเป็นรูปธรรมในเรื่องของการออกแบบตกแต่งภายใน ซึ่งสามารถสื่อออกมาได้จากผลิตภัณฑ์ที่ใช้และรูปแบบการบริการที่นำเสนอ
  • จะต้องมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารการดำเนินการและการให้บริการสปา
  • จะต้องนำเสนอทรีตเมนต์สปาและสุขภาพองค์รวมที่หลากหลาย ทั้งการทำทรีตเมนต์ตัวและทรีตเมนต์หน้า

รางวัลประเภทอเมซิ่งเดย์สปา ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารและข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร

12.1        หนังสือจดทะเบียนบริษัท

12.2        ใบอนุญาตประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

12.3        ใบรับรองผู้ดำเนินการสปา

12.4        ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ (Media Kit) รวมไปถึงแผ่นพับเพื่อการโฆษณาและเมนูสปา

12.5       ภาพถ่ายสปาที่ถ่ายด้วยกล้องโปรเฟสชันนอลจำนวนอย่างน้อย 6 ภาพ (ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 300 dpi)

12.6       คำบรรยายโดยสังเขปเรื่องหลักการและแนวความคิดในการนำเสนอสปา (Spa Concept) โดยเอกสารจะต้องอยู่ในรูปแบบของการพิมพ์ และคำบรรยายมีขนาดความยาวประมาณ 100 คำ

12.7        ตารางการทำงานของพนักงานทั้งหมดในสปา เป็นระยะเวลาเจ็ดวันของเดือนที่ผ่านมา

12.8        โครงร่างแผนการตลาดของสปาที่มีขนาดความยาวไม่เกินสองหน้ากระดาษ A4

12.9       สำเนาส่วนหนึ่งของคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของสปา (SOP) โดยระบุขั้นตอนมาตรฐานในการบริการอย่างน้อยสอง (2) หัวข้อ

12.10    สำเนาส่วนหนึ่งของคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของสปา (SOP) โดยระบุขั้นตอนมาตรฐานในการบริหารงานสปาอย่างน้อยสอง (2) หัวข้อ

12.11    สำเนาส่วนหนึ่งของแผนการอบรมที่มีขนาดความความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4

12.12    สำเนาส่วนหนึ่งของบันทึกการฝึกอบรมภายในสปา ซึ่งจะต้องครอบคลุมการฝึกอบรมช่วงใดช่วงหนึ่งที่จัดขึ้นติดกันเป็นระยะเวลาห้าวัน ภายในปีที่ส่งเข้าประกวด

12.13    สำเนาผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า หรือสำเนาคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของสปา (SOP) ที่ระบุขั้นตอนการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ในกรณีที่การสำรวจนั้นไม่ได้ทำในรูปแบบของการเขียน

12.14    ชื่อและนามสกุลเต็ม พร้อมข้อมูลในการติดต่อของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กรผู้สมัคร