13.รางวัลประเภทอเมซิ่งโฮเทลสปา

 • จะต้องเป็นสปาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสปาจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย
 • จะต้องเป็นสปาที่เปิดดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี (สปาที่เปิดดำเนินการไม่ถึงหนึ่งปีจะได้รับการพิจารณาให้เข้าประกวดในรางวัลประเภทสปาใหม่แทน)
 • จะต้องตั้งอยู่ภายในโรงแรม
 • จะต้องเป็นสปาที่มีพนักงานประจำอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าหกคน ในจำนวนนี้ จะต้องมีพนักงานนวดที่ทำงานประจำอย่างน้อยสี่คน (หรือพนักงานที่มีชั่วโมงการทำงานเทียบเท่า)
 • จะต้องป็นสปาที่มีแนวความคิดชัดเจนและเป็นรูปธรรมในเรื่องของการออกแบบตกแต่งภายใน ซึ่งสามารถสื่อออกมาได้จากผลิตภัณฑ์ที่ใช้และรูปแบบการบริการที่นำเสนอ
 • จะต้องมีการจัดทำแผนการตลาดของสปาที่ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงโดยละเอียด
 • จะต้องมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้บริการสปา
 • จะต้องมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารการดำเนินงานสปา
 • จะต้องมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน รวมไปถึงการดำเนินการฝึกอบรมตามแผนนั้นๆ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน
 • จะต้องนำเสนอทรีตเมนต์อย่างน้อยสอง (2) ทรีตเมนต์ที่ใช้หลักการการบำบัดด้วยน้ำเป็นองค์ประกอบนอกเหนือไปจากการอาบน้ำในอ่างจากุซซี่ (ยกตัวอย่างเช่น การอบไอน้ำ การอบเซาน่า การอาบน้ำในห้องจำลองประสบการณ์ (Experienced Shower)หรือการอาบน้ำในอ่างบำบัด เป็นต้น)
 • จะต้องนำเสนอทรีตเมนต์สปาและสุขภาพองค์รวมที่หลากหลาย ทั้งการทำทรีตเมนต์ตัวและทรีตเมนต์หน้า

รางวัลประเภทอเมซิ่งโฮเทลสปา ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารและข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร

13.1        หนังสือจดทะเบียนบริษัท

13.2        ใบอนุญาตประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

13.3        ใบรับรองผู้ดำเนินการสปา

13.4        ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ (Media Kit) รวมไปถึงแผ่นพับเพื่อการโฆษณาและเมนูสปา

13.5        ภาพถ่ายสปาที่ถ่ายด้วยกล้องโปรเฟสชันนอลจำนวนอย่างน้อย 6 ภาพ (ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 300 dpi)

13.6       คำบรรยายโดยสังเขปเรื่องหลักการและแนวความคิดในการนำเสนอสปา (Spa Concept) โดยเอกสารจะต้องอยู่ในรูปแบบของการพิมพ์ และคำบรรยายมีขนาดความยาวประมาณ 100 คำ

13.7        ตารางการทำงานของพนักงานทั้งหมดในสปา เป็นระยะเวลาเจ็ดวันของเดือนที่ผ่านมา

13.8        โครงร่างแผนการตลาดของสปาที่มีขนาดความยาวไม่เกินสองหน้ากระดาษ A4

13.9       สำเนาส่วนหนึ่งของคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของสปา (SOP) โดยระบุขั้นตอนมาตรฐานในการบริการอย่างน้อยสอง (2) หัวข้อ

13.10   สำเนาส่วนหนึ่งของคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของสปา (SOP) โดยระบุขั้นตอนมาตรฐานในการบริหารงานสปาอย่างน้อยสอง (2) หัวข้อ

13.11   สำเนาส่วนหนึ่งของแผนการอบรมที่มีขนาดความความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4

13.12   สำเนาส่วนหนึ่งของบันทึกการฝึกอบรมภายในสปา ซึ่งจะต้องครอบคลุมการฝึกอบรมช่วงใดช่วงหนึ่งที่จัดขึ้นติดกันเป็นระยะเวลาห้าวัน ภายในปีที่ส่งเข้าประกวด

13.13   สำเนาผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า หรือสำเนาคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของสปา (SOP) ที่ระบุขั้นตอนการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ในกรณีที่การสำรวจนั้นไม่ได้ทำในรูปแบบของการเขียน

13.14   ชื่อและนามสกุลเต็ม พร้อมข้อมูลในการติดต่อของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กรผู้สมัคร