14.รางวัลอเมซิ่งรีสอร์ทสปา

  • จะต้องเป็นสปาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสปาจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย
  • จะต้องเป็นสปาที่เปิดดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี (สปาที่เปิดดำเนินการไม่ถึงหนึ่งปีจะได้รับการพิจารณาให้เข้าประกวดในรางวัลประเภทสปาใหม่แทน)
  • จะต้องเป็นสปาที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณสถานที่พักตากอากาศซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านนันทนาการ และดำเนินการบริหารโดยสถานที่พักตากอากาศนั้นๆ (หากเป็นสปาที่ตั้งอยู่ในบริเวณสถานที่พักตากอากาศแต่บริหารงานโดยบุคคลที่สาม ให้จัดว่าสปานั้นๆ อยู่ในประเภทของเดย์สปา)
  • จะต้องเป็นสปาที่มีพนักงานประจำอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าหกคน ในจำนวนนี้ จะต้องมีพนักงานนวดที่ทำงานประจำอย่างน้อยสี่คน (หรือพนักงานที่มีชั่วโมงการทำงานเทียบเท่า)
  • จะต้องมีการจัดทำแผนการตลาดของสปาที่ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงโดยละเอียด
  • จะต้องมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้บริการสปา
  • จะต้องมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐาน(SOP) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารการดำเนินงานสปา
  • จะต้องมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน และดำเนินการฝึกอบรมตามแผนนั้นๆ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน
  • จะต้องนำเสนอทรีตเมนต์อย่างน้อยสอง (2) ทรีตเมนต์ที่ใช้หลักการการบำบัดด้วยน้ำเป็นองค์ประกอบนอกเหนือไปจากการอาบน้ำในอ่างจากุซซี่ (ยกตัวอย่างเช่น การอบไอน้ำ การอบเซาน่า การอาบน้ำในห้องจำลองประสบการณ์ (Experienced Shower) หรือการอาบน้ำในอ่างบำบัด เป็นต้น)
  • จะต้องนำเสนอทรีตเมนต์สปาและสุขภาพองค์รวมที่หลากหลาย ทั้งการทำทรีตเมนต์ตัวและทรีตเมนต์หน้า

รางวัลประเภทอเมซิ่งรีสอร์ทสปา ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารและข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร

14.1        หนังสือจดทะเบียนบริษัท

14.2        ใบอนุญาตประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

14.3        ใบรับรองผู้ดำเนินการสปา

14.4       ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ (Media Kit) รวมไปถึงแผ่นพับเพื่อการโฆษณาและเมนูสปา

14.5        ภาพถ่ายสปาที่ถ่ายด้วยกล้องโปรเฟสชันนอลจำนวนอย่างน้อย 6 ภาพ (ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 300 dpi)

14.6            คำบรรยายโดยสังเขปเรื่องหลักการและแนวความคิดในการนำเสนอสปา (Spa Concept) โดยเอกสารจะต้องอยู่ในรูปแบบของการพิมพ์ และคำบรรยายมีขนาดความยาวประมาณ 100 คำ

14.7        ตารางการทำงานของพนักงานทั้งหมดในสปา เป็นระยะเวลาเจ็ดวันของเดือนที่ผ่านมา

14.8        โครงร่างแผนการตลาดของสปาที่มีขนาดความยาวไม่เกินสองหน้ากระดาษ A4

14.9       สำเนาส่วนหนึ่งของคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของสปา (SOP) โดยระบุขั้นตอนมาตรฐานในการบริการอย่างน้อยสอง (2) หัวข้อ

14.10   สำเนาส่วนหนึ่งของคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของสปา (SOP) โดยระบุขั้นตอนมาตรฐานในการบริหารงานสปาอย่างน้อยสอง (2) หัวข้อ

14.11   สำเนาส่วนหนึ่งของแผนการอบรมที่มีขนาดความความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4

14.12   สำเนาส่วนหนึ่งของบันทึกการฝึกอบรมภายในสปา ซึ่งจะต้องครอบคลุมการฝึกอบรมช่วงใดช่วงหนึ่งที่จัดขึ้นติดกันเป็นระยะเวลาห้าวัน ภายในปีที่ส่งเข้าประกวด

14.13   สำเนาผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า หรือสำเนาคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของสปา (SOP) ที่ระบุขั้นตอนการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ในกรณีที่การสำรวจนั้นไม่ได้ทำในรูปแบบของการเขียน

14.14   ชื่อและนามสกุลเต็ม พร้อมข้อมูลในการติดต่อของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กรผู้สมัคร