15.รางวัลประเภทอเมซิ่งเวลเนสเซ็นเตอร์

  • จะต้องเป็นสปาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสปาจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย
  • จะต้องเป็นสปาที่เปิดดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี (สปาที่เปิดดำเนินการไม่ถึงหนึ่งปีจะได้รับการพิจารณาให้เข้าประกวดในรางวัลประเภทสปาใหม่แทน)
  • จะต้องเป็นสปาที่ได้รับเลือกใช้บริการโดยลูกค้าผู้แสวงหาทางเลือกในการฟื้นฟูสุขภาพ และการดูแลสุขภาพองค์รวมอันได้แก่ ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
  • จะต้องเป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและร่มเย็น เพื่อให้ลูกค้าที่มารับบริการได้ใช้ฟื้นฟูและพักฟื้นร่างกายเพื่อการปรับสมดุลย์อย่างเหมาะสม
  • จะต้องจัดให้มีการบริการและทรีตเมนต์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเสริมความงาม สปา ฟิตเนส หรือการออกกำลังกายแบบดุลยภาพบำบัด (เช่น การทำโยคะ)
  • หากมีให้บริการเกี่ยวกับการแพทย์ จะต้องมีบุคลากรการแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นพนักงานประจำ

รางวัลประเภทอเมซิ่งเวลเนสเซ็นเตอร์ ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารและข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร

15.1        หนังสือจดทะเบียนบริษัท

15.2        ใบอนุญาตประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

15.3        ใบรับรองผู้ดำเนินการสปาหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการแพทย์

15.4        ชุดสื่อประชาสัมพันธ์เวลเนส (Wellness Media Kit) รวมไปถึงแผ่นพับเพื่อการโฆษณาและเมนูสปา

15.5        ภาพถ่ายสปาที่ถ่ายด้วยกล้องโปรเฟสชันนอลจำนวนอย่างน้อย 6 ภาพ (ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 300 dpi)

15.6       คำบรรยายโดยสังเขปเรื่องหลักการและแนวความคิดในการนำเสนอสปา (Spa Concept) โดยเอกสารจะต้องอยู่ในรูปแบบของการพิมพ์ และคำบรรยายมีขนาดความยาวประมาณ 100 คำ

15.7        ตารางการทำงานของพนักงานทั้งหมดในสปา เป็นระยะเวลาเจ็ดวันของเดือนที่ผ่านมา

15.8        โครงร่างแผนการตลาดของเวลเนสเซ็นเตอร์ที่มีขนาดความยาวไม่เกินสองหน้ากระดาษ A4

15.9       สำเนาส่วนหนึ่งของคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของเวลเนสเซ็นเตอร์ (SOP) โดยระบุขั้นตอนมาตรฐานในการบริการอย่างน้อยสอง (2) หัวข้อ

15.10   สำเนาส่วนหนึ่งของคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของเวลเนสเซ็นเตอร์ (SOP) โดยระบุขั้นตอนมาตรฐานในการบริหารงานเวลเนสเซ็นเตอร์อย่างน้อยสอง (2) หัวข้อ

15.11   สำเนาส่วนหนึ่งของแผนการอบรมที่มีขนาดความความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4

15.12   สำเนาส่วนหนึ่งของบันทึกการฝึกอบรมภายในเวลเนสเซ็นเตอร์ ซึ่งจะต้องครอบคลุมการฝึกอบรมช่วงใดช่วงหนึ่งที่จัดขึ้นติดกันเป็นระยะเวลาห้าวัน ภายในปีที่ส่งเข้าประกวด

15.13   สำเนาผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า หรือสำเนาคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของสปา (SOP) ที่ระบุขั้นตอนการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ในกรณีที่การสำรวจนั้นไม่ได้ทำในรูปแบบของการเขียน

15.14   ชื่อและนามสกุลเต็ม พร้อมข้อมูลในการติดต่อของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กรผู้สมัคร