4. รางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบสปา

Voting in the INDUSTRY category shall be done by Spa Operators in Thailand.
Online voting procedures will be distributed to all registered Spa Operators.
One vote per spa.
Only votes cast by 5.00PM Friday 5th January 2018 will be considered valid.

 • จะต้องเป็นสปาที่มีสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพอันเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม และงานสร้างสรรค์นี้ได้ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดของสปา
 • การออกแบบจะต้องรองรับกับการใช้งานภายในสปา ทำให้ “การเดินทางของลูกค้า”เป็นไปอย่างราบรื่นในทุกขั้นตอนของการบริการ
 • การออกแบบจะต้องสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
 • การออกแบบจะต้องคำนึงถึงการใช้หลักการของประสาทสัมผัสในแง่มุมที่สร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นรูป เสียง สัมผัส และกลิ่นเพื่อการบำบัด เพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในประสบการณ์สปา
 • การออกแบบจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้นวัตกรรมเพื่อจัดการกับความท้าทายและข้อจำกัดต่างๆ ได้อย่างประสบความสำเร็จ ยกตัวอย่างเช่น การปรับระดับพื้นที่  การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน:

 1. หนังสือจดทะเบียนบริษัท
 2. ชื่อและนามสกุลเต็ม พร้อมข้อมูลในการติดต่อของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กรผู้สมัคร
 3. ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ (Media kit)
 4. ภาพถ่ายสปาที่ถ่ายด้วยกล้องโปรเฟสชันนอลจำนวนอย่างน้อย 6 ภาพ (ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 300 dpi)
 5. แบบแผนผัง (Floor plan) ของสปา โดยกำหนดขนาดของแผนผังไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน้ากระดาษ A3 หรือ A4 ต่อแผนผังหนึ่งชั้น
 6. รายงานสรุปเรื่องเหตุผลเบื้องหลังการสร้างสรรค์งานสปา จะต้องคำนึงถึงหลักการใช้ประสาทสัมผัสในแง่มุมที่สร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นรูป เสียง สัมผัส และกลิ่นเพื่อการบำบัด เพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในประสบการณ์สปา โดยเอกสารจะต้องอยู่ในรูปแบบของการพิมพ์ และคำบรรยายมีขนาดความยาวไม่ต่ำกว่าครึ่งหน้ากระดาษ A4
 7. รายงานสรุปเรื่องที่มาเบื้องหลังการสร้างสรรค์งานสปา เพื่อจัดการกับความท้าทายใหม่ๆ ยกตัวอย่างเช่น การปรับระดับพื้นที่ การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยเอกสารจะต้องอยู่ในรูปแบบของการพิมพ์ และคำบรรยายมีขนาดความยาวไม่ต่ำกว่าครึ่งหน้ากระดาษ A4.
 8. ใบอนุญาตประกอบกิจการและหรือใบประกาศที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
Voting Starts FromTuesday 12th of December 2017, 08:00 AM
Voting Ends OnFriday 5th of January 2018, 05:00 PM