18. รางวัลประเภทนวัตกรรมด้านการตลาด

Voting in the INDUSTRY category shall be done by Spa Operators in Thailand.
Online voting procedures will be distributed to all registered Spa Operators.
One vote per spa.
Only votes cast by 5.00PM Friday 5th January 2018 will be considered valid.

  • จะต้องเป็นองค์กรที่จัดกิจกรรมทางด้านการตลาดอย่างแปลกใหม่และสร้างสรรค์ ซึ่งจะต้องเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในช่วงปีที่จัดการประกวด และกิจกรรมนั้นๆ ได้ส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อการขยายตัวทางธุรกิจ สร้างความตระหนักรู้ในสินค้าและบริการให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งนวัตกรรทางด้านการตลาดนี้อาจเป็นไปเพื่อการส่งเสริมธุรกิจสปาหรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน:

  1. หนังสือจดทะเบียนบริษัท
  2. สำเนากิจกรรมการรณรงค์ด้านการตลาดที่แสดงถึงนวัตกรรมหรือความคิดแปลกใหม่
  3. เอกสารที่ออกมาอย่างเป็นทางการ(ทั้งตัวอักษรและรูปภาพ) ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนของระดับธุรกิจ กิจกรรมหรือความกังวลต่างๆ ก่อนที่การรณรงค์จะเป็นผล
  4. เอกสารระบุถึงผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการตลาดดังกล่าว โดยจะต้องแนบรายละเอียดอย่างน้อยครึ่งหน้ากระดาษ A4 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของ ปริมาณลูกค้า รายได้ อัตราการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือการตระหนักรู้ในตัวสินค้าและบริการ
Voting Starts FromTuesday 12th of December 2017, 08:00 AM
Voting Ends OnFriday 5th of January 2018, 05:00 PM