2. รางวัลประเภทนวัตกรรรมทรีตเมนต์สปา

Voting in the INDUSTRY category shall be done by Spa Operators in Thailand.
Online voting procedures will be distributed to all registered Spa Operators.
One vote per spa.
Only votes cast by 5.00PM Friday 5th January 2018 will be considered valid.

 • ทรีตเมนต์ที่นำเสนอจะต้องแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่มีความแปลกใหม่อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคนิค การบริการ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำทรีตเมนต์
 • ทรีตเมนต์ที่นำเสนอจะต้องได้รับการพัฒนาโดยบุคลากร หรือที่ปรึกษาของสปา หรือผู้ผลิตสินค้า ที่สร้างสรรค์ทรีตเมนต์ขึ้นมาเพื่อสปานั้นๆ โดยเฉพาะ
 • สปาได้กำหนดแผนการตลาดที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมทางด้านทรีตเมนต์นั้นๆ

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน:

 1. หนังสือจดทะเบียนบริษัท
 2. ชื่อและนามสกุลเต็ม พร้อมข้อมูลในการติดต่อของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กรผู้สมัคร
 3. รายงานสรุปเรื่องกลยุทธทางด้านการตลาดหรือโครงร่างแผนการตลาดที่ช่วยส่งเสริมนวัตกรรมทางด้านทรีตเมนต์นั้นๆ โดยเอกสารจะต้องอยู่ในรูปแบบของการพิมพ์ และคำบรรยายมีขนาดความยาวไม่ต่ำกว่าครึ่งหน้ากระดาษ A4
 4. คำอธิบายเรื่องแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทรีตเมนต์ที่นำเสนอ รวมไปถึงรายละเอียดเรื่องกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและนวัตกรรมที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำทรีตเมนต์นั้นๆ โดยเอกสารจะต้องอยู่ในรูปแบบของการพิมพ์ และคำบรรยายมีขนาดความยาวไม่ต่ำกว่าครึ่งหน้ากระดาษ A4
  ข้อสำคัญ : ถ้าไม่มีการบ่งชี้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับนวัตกรรมทางด้านเทคนิค ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านอุปกรณ์และด้านการบริการ จะถือว่าใบสมัครนั้นไม่ได้รับการพิจารณา การบำบัดพื้นฐานต่างๆ อาทิ การนวดไทย การใช้ลูกประคบสมุนไพร ไม่ใช่นวัตกรรม ยกเว้นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญ เพื่อยกระดับการทำทรีตเมนต์ในแง่ของประสิทธิผลและประสบการณ์ของลูกค้า
  1 หากทรีตเมนต์ประกอบไปด้วยนวัตกรรมทางด้านเทคนิค ผู้สมัครจะต้องแนบสำเนาขั้นตอนการทำทรีตเมนต์มาพร้อมกับใบสมัคร
  2 หากทรีตเมนต์ประกอบไปด้วยนวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ ผู้สมัครจะต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ พร้อมแนบรายละเอียดของส่วนผสมและผลที่จะได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ มาพร้อมกับใบสมัคร
  3 หากทรีตเมนต์ประกอบไปด้วยนวัตกรรมทางด้านอุปกรณ์ ผู้สมัครจะต้องแนบภาพถ่ายของอุปกรณ์ที่ใช้ พร้อมกับรายละเอียดขั้นตอนของการทำทรีตเมนต์มาพร้อมกับใบสมัคร
  4 หากทรีตเมนต์ประกอบไปด้วยนวัตกรรมทางด้านการบริการ ผู้สมัครจะต้องแนบสำเนารายละเอียดเรื่องขั้นตอนการบริการนั้นๆ มาพร้อมกับใบสมัคร
 5. หนังสือรับรองจากผู้บริหารสปา เพื่อรับรองชื่อและตำแหน่งของบุคลากรที่เป็นผู้พัฒนาตัวนวัตกรรมและประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรมนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ได้รับจริง และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 6. ใบอนุญาตประกอบกิจการและหรือใบประกาศที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
Voting Starts FromTuesday 12th of December 2017, 08:00 AM
Voting Ends OnFriday 5th of January 2018, 05:00 PM