5. รางวัลประเภทผลิตภัณฑ์ธรรมชาติดีเด่น

Voting in the INDUSTRY category shall be done by Spa Operators in Thailand.
Online voting procedures will be distributed to all registered Spa Operators.
One vote per spa.
Only votes cast by 5.00PM Friday 5th January 2018 will be considered valid.

 • จะต้องเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้การทดลองกับสัตว์
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ของแบรนด์จะต้องแสดงออกถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน และมีแนวความคิดที่เป็น“ธรรมชาติ” โดยมุ่งเน้นด้านธุรกิจสปา
 • จะต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
 • ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองความเป็นธรรมชาติจากหน่วยงานรับรองความเป็นธรรมชาติที่น่าเชื่อถือ โดยผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วยส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติอย่างน้อย 70%
 • ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในกลุ่มจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากพาราเบน ไม่ใช้การย้อมสีด้วยสารเคมี ไม่มีการแต่งกลิ่นสังเคราะห์ และไม่ใช้ส่วนผสมที่ตัดแต่งพันธุกรรมมาทำเป็นวัตถุดิบในการผลิต
 • บริษัทผู้ผลิตจะต้องมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอย่างน้อยหนึ่ง (1) แห่ง ในอันที่จะดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางการค้า
 • จะต้องมีหลักสูตรเพื่ออบรมพนักงานสปาเกี่ยวกับความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงขั้นตอนการทำทรีตเมนต์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์นั้นๆ

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน:

 1. หนังสือจดทะเบียนบริษัท
 2. ชื่อและนามสกุลเต็ม พร้อมข้อมูลในการติดต่อของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กรผู้สมัคร
 3. ขั้นตอนการทำทรีตเมนต์ซึ่งเป็นทรีตเมนต์เฉพาะของแบรนด์นั้นๆ จำนวนอย่างน้อยสอง (2) ทรีตเมนต์
 4. ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ (Media kit) ที่ระบุรายละเอียดของรายการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่อยู่ในสายผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือในแบรนด์นั้นๆ โดยส่งมาในรูปแบบของสิ่งพิมพ์หรือซีดีรอม
 5. หนังสือรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไม่ใช้การทำวิจัยเพื่อทดลองกับสัตว์
 6. หนังสือรับรองการใช้วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์รวมไปถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบนั้นๆ
 7. สำเนาทุกฉบับของใบรับรองมาตรฐานเครื่องสำอางค์ธรรมชาติ (Natural Cosmetics) ที่ได้รับจากหน่วยงานรับรองมาตรฐาน
 8. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่บรรจุมาในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้จริงอย่างน้อยสาม (3) ชนิด คณะกรรมการอาจนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาทำการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีเพื่อทดสอบวัตถุดิบที่ใช้อ้างอิง โดยคณะผู้จัดประกวดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบดังกล่าว ทั้งนี้ จะมีเพียงผู้ตรวจประเมินเท่านั้นที่เป็นผู้พิจารณาผลการทดสอบ และจะไม่เปิดให้มีการอภิปรายใดๆ หลังการตัดสิน
 9. โครงร่างแผนการฝึกอบรมเรื่องผลิตภัณฑ์
 10. เอกสารสำคัญ จากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา
Voting Starts FromTuesday 12th of December 2017, 08:00 AM
Voting Ends OnFriday 5th of January 2018, 05:00 PM