7. รางวัลประเภทผลิตภัณฑ์สปา

Voting in the INDUSTRY category shall be done by Spa Operators in Thailand.
Online voting procedures will be distributed to all registered Spa Operators.
One vote per spa.
Only votes cast by 5.00PM Friday 5th January 2018 will be considered valid.

 • จะต้องเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับการใช้ในอุตสาหกรรมสปา และมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการหรือเหนือความคาดหมายของผู้ประกอบการสปา
 • จะต้องเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้การทดลองกับสัตว์
 • จะต้องโดดเด่นด้วยเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลได้เป็นอย่างดีและมีความสร้างสรรค์
 • จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาจัดจำหน่ายเพื่อใช้ในสปา (Professional) และมีเป้าหมายอย่างชัดเจนในแง่ผลิตภัณฑ์ ในลักษณะธุรกิจเพื่อธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกจำหน่ายเพื่อการค้าปลีก จะไม่ได้รับการพิจารณาในประเภทนี้
 • จะต้องมีหลักสูตรเพื่ออบรมพนักงานสปาเกี่ยวกับความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์รวมไปถึงขั้นตอนการทำทรีตเมนต์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์นั้นๆ

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน:

 1. หนังสือจดทะเบียนบริษัท
 2. ชื่อและนามสกุลเต็ม พร้อมข้อมูลในการติดต่อของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กรผู้สมัคร
 3. ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ (Media kit) ที่ระบุรายละเอียดของรายการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่อยู่ในสายผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือในแบรนด์นั้นๆ โดยส่งมาในรูปแบบของสิ่งพิมพ์หรือซีดีรอม
 4. หนังสือรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไม่ใช้การทำวิจัยเพื่อทดลองกับสัตว์
 5. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่บรรจุมาในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้จริงอย่างน้อยสาม (3) ชนิด คณะกรรมการอาจนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาทำการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีเพื่อทดสอบวัตถุดิบที่ใช้อ้างอิง โดยคณะผู้จัดประกวดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบดังกล่าว ทั้งนี้ จะมีเพียงผู้ตรวจประเมินเท่านั้นที่เป็นผู้พิจารณาผลการทดสอบ และจะไม่เปิดให้มีการอภิปรายใดๆ หลังการตัดสิน
 6. โครงร่างแผนการฝึกอบรมเรื่องผลิตภัณฑ์
 7. เอกสารสำคัญ จากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา
 8. จดหมายรับรองจากสปาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท จำนวนอย่างน้อยห้า (5) แห่ง
 9. ขั้นตอนการทำทรีตเมนต์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นั้นๆ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอเป็นองค์ประกอบ จำนวนอย่างน้อยสาม (3) ทรีตเมนต์
Voting Starts FromTuesday 12th of December 2017, 08:00 AM
Voting Ends OnFriday 5th of January 2018, 05:00 PM