6. รางวัลประเภทผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์(ออร์แกนิค)

Voting in the INDUSTRY category shall be done by Spa Operators in Thailand.
Online voting procedures will be distributed to all registered Spa Operators.
One vote per spa.
Only votes cast by 5.00PM Friday 5th January 2018 will be considered valid.

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ของแบรนด์จะต้องแสดงออกถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน และมีแนวความคิดที่เป็น “ออร์แกนิค” โดยมุ่งเน้นด้านธุรกิจสปา
 • จะต้องเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้การทดลองกับสัตว์
 • จะต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
 • ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองการเป็นเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานรับรองเกษตรอินทรีย์ที่น่าเชื่อถือ โดยผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วยส่วนผสมเกษตรอินทรีย์อย่างน้อย 70%
 • ส่วนผสมที่ใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือในแบรนด์จะต้องมีแหล่งกำเนิดจากพื้นที่เพาะปลูกที่ควบคุมด้วยกระบวนการออร์แกนิคและหรือโดยใช้กระบวนการเก็บเกี่ยวด้วยวิธีธรรมชาติอย่างยั่งยืน (โดยจะต้องมีใบรับรองจากผู้ผลิตนั้นๆ เพื่อประกอบการอ้างอิง)
 • ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในกลุ่มจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากพาราเบน ไม่ใช้การย้อมสีด้วยสารเคมี ไม่มีการแต่งกลิ่นสังเคราะห์ และไม่ใช้ส่วนผสมที่ตัดแต่งพันธุกรรมมาทำเป็นวัตถุดิบในการผลิต
 • จะต้องมีหลักสูตรเพื่ออบรมพนักงานสปาเกี่ยวกับความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงขั้นตอนการทำทรีตเมนต์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์นั้นๆ

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน:

 1. หนังสือจดทะเบียนบริษัท
 2. ชื่อและนามสกุลเต็ม พร้อมข้อมูลในการติดต่อของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กรผู้สมัคร
 3. ขั้นตอนการทำทรีตเมนต์ซึ่งเป็นทรีตเมนต์เฉพาะของแบรนด์นั้นๆ จำนวนอย่างน้อยสอง (2) ทรีตเมนต์
 4. ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ (Media kit) ที่ระบุรายละเอียดของรายการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่อยู่ในสายผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือในแบรนด์นั้นๆ โดยส่งมาในรูปแบบของสิ่งพิมพ์หรือซีดีรอม
 5. หนังสือรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไม่ใช้การทำวิจัยเพื่อทดลองกับสัตว์
 6. หนังสือรับรองการใช้วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์รวมไปถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบนั้นๆ
 7. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่บรรจุมาในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้จริงอย่างน้อยสาม (3) ชนิด คณะกรรมการอาจนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาทำการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีเพื่อทดสอบวัตถุดิบที่ใช้อ้างอิง โดยคณะผู้จัดประกวดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบดังกล่าว ทั้งนี้ จะมีเพียงผู้ตรวจประเมินเท่านั้นที่เป็นผู้พิจารณาผลการทดสอบ และจะไม่เปิดให้มีการอภิปรายใดๆ หลังการตัดสิน
 8. โครงร่างแผนการฝึกอบรมเรื่องผลิตภัณฑ์
 9. สำเนาทุกฉบับของใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์(ออร์แกนิค)
 10. เอกสารสำคัญ จากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา
Voting Starts FromTuesday 12th of December 2017, 08:00 AM
Voting Ends OnFriday 5th of January 2018, 05:00 PM