9. รางวัลประเภทผู้ให้การศึกษาด้านสปา-บุคคล

Voting in the INDUSTRY category shall be done by Spa Operators in Thailand.
Online voting procedures will be distributed to all registered Spa Operators.
One vote per spa.
Only votes cast by 5.00PM Friday 5th January 2018 will be considered valid.

 • บุคคลที่แสวงหาโอกาสในการแบ่งปันความรู้หรือทักษะที่เป็นประโยชน์ทางด้านการปฏิบัติงานให้กับอุตสาหกรรมสปาและสุขภาพองค์รวม ไม่ว่าจะเป็นการให้การศึกษาในรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ซึ่งหลังจากจบการศึกษา บุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับการศึกษาเหล่านั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างมีความรู้ในการได้รับการว่าจ้างให้เข้าทำงานในธุรกิจสปาหรือสุขภาพองค์รวมต่อไป
 • บุคคลที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถที่ตอบสนองกับความต้องการของธุรกิจสปา ทั้งต่อความต้องการในปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาเพื่ออนาคต
 • จะต้องได้รับการรับรองประกาศนียบัตรหลักสูตรจากสถาบันที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ใบทางด้านการบำบัด หรือการฝึกระดับอาชีพ และมีอย่างน้อย 1 หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
 • จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
 • หากเป็นบุคคลทั่วไป บุคคลผู้นั้นจะต้องมีประสบการณ์ในวงการสปาอย่างน้อยห้าปี และอย่างน้อยหนึ่งปีในการเป็นผู้ให้การศึกษาด้านสปา
 • จะต้องมีระบบในการตรวจสอบคุณภาพของการเรียนและมีการวัดผลการเรียนรู้และฝึกอบรม

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน:

 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองอื่นๆ ที่กำหนดคุณสมบัติทางด้านการสอนในระดับวิชาชีพ (หากเป็นบุคคล จะต้องมีใบรับรองวิชาชีพของบุคลากรผู้ให้การศึกษาประจำองค์กรอย่างน้อยสอง (2) คน แนบมาด้วย)
 2. ชื่อและนามสกุลเต็ม พร้อมข้อมูลในการติดต่อของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กรผู้สมัคร
 3. คำบรรยายโดยสังเขปเรื่องความต้องการทางด้านการฝึกอบรมสำหรับธุรกิจสปา เนื้อหาจะต้องระบุถึงความต้องการใน ปัจจุบันและแนวทางความต้องการในอนาคต โดยเอกสารจะต้องอยู่ในรูปแบบของการพิมพ์ และคำบรรยายมีขนาดความยาวไม่ต่ำกว่าครึ่งหน้ากระดาษ A4
 4. รายละเอียดเรื่องหลักสูตรและระยะเวลาที่ใช้ในการสอนในแต่ละรายวิชา ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะต้องเป็นหลักสูตรที่บุคคลผู้นั้นหรือองค์กรนั้นๆ มีคุณวุฒิเหมาะสมหรือได้รับอนุญาตให้สอน
 5. สำเนาตราสัญลักษณ์ (ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล) ที่ระบุการรับรองมาตรฐานด้านการฝึกอบรมที่บุคคลหรือองค์กรใช้ในการอ้างอิงคุณวุฒิและคุณสมบัติ และจะต้องมีจดหมายรับรองสิทธิ์แนบมาด้วยในกรณีที่ตราสัญลักษณ์นั้นไม่ใช่ตราสัญลักษณ์ของประเทศไทย
 6. ภาพถ่ายที่บันทึกขณะทำการฝึกอบรม (ซึ่งจะต้องบันทึกจากการอบรมกลุ่มผู้เรียนอย่างน้อยสามกลุ่ม จำนวนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสองภาพในแต่ละกลุ่มการอบรม)
 7. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองอื่นๆ ที่กำหนดคุณสมบัติทางด้านการสอนในระดับวิชาชีพ
Voting Starts FromTuesday 12th of December 2017, 08:00 AM
Voting Ends OnFriday 5th of January 2018, 05:00 PM