8. รางวัลประเภทผู้ให้การศึกษาด้านสปา-สถาบัน

Voting in the INDUSTRY category shall be done by Spa Operators in Thailand.
Online voting procedures will be distributed to all registered Spa Operators.
One vote per spa.
Only votes cast by 5.00PM Friday 5th January 2018 will be considered valid.

 • องค์กร หรือบริษัท ที่แสวงหาโอกาสในการแบ่งปันความรู้หรือทักษะที่เป็นประโยชน์ทางด้านการปฏิบัติงานให้กับอุตสาหกรรมสปาและสุขภาพองค์รวม ไม่ว่าจะเป็นการให้การศึกษาในรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ซึ่งหลังจากจบการศึกษา บุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับการศึกษาเหล่านั้นจะต้องมีคุณสมบัติเพียงพอในการได้รับการว่าจ้างให้เข้าทำงานในธุรกิจสปาหรือสุขภาพองค์รวมต่อไป
 • องค์กร หรือบริษัท ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถที่ตอบสนองกับความต้องการของธุรกิจสปา ทั้งต่อความต้องการในปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาเพื่ออนาคต
 • จะต้องได้รับการรับรองจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีใบรับรองหรือใบอนุญาตในการดำเนินงานจากสถาบันระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติเพื่อประกอบการอ้างอิง รวมทั้งผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบอาชีพครู หรือผู้ฝึกสอนระดับอาชีพ
 • จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านการบำบัดทางกาย (Body Therapy) อย่างน้อยหนึ่ง (1) ประเภท จากหน่วยงานหรือสถาบันรับรองมาตรฐานการสอบที่เชื่อถือได้
 • จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
 • หากเป็นองค์กร หรือบริษัท จะต้องมีศักยภาพเพียงพอในการฝึกอบรมกลุ่มบุคคลแต่ละครั้งโดยมีจำนวนไม่ต่ำกว่าสิบคนขึ้นไปในแต่ละครั้ง
 • หากเป็นองค์กร หรือบริษัท จะต้องมีสถานที่ในการฝึกอบรมและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม สร้างได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายการควบคุมอาคาร รวมไปถึงการดูแลมาตรฐานทางด้านสุขอนามัย
 • หากเป็นองค์กร หรือบริษัท จะต้องเปิดดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี และจะต้องมีความสามารถหรือมีคณะทำงานที่มีประสบการณ์อย่างต่อเนื่องในวงการสปาอย่างน้อยสิบสองปี โดยจะต้องเป็นผู้ให้การศึกษาอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่าสี่ปี
 • จะต้องมีระบบในการตรวจสอบคุณภาพของการเรียนและมีการวัดผลการเรียนรู้และฝึกอบรม

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน:

 1. หากเป็นองค์กร หรือบริษัท จะต้องมีใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนหรือสถานศึกษาแนบมาด้วย โดยได้รับใบอนุญาตหลักสูตรจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ
 2. ชื่อและนามสกุลเต็ม พร้อมข้อมูลในการติดต่อของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กรผู้สมัคร
 3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองอื่นๆ ที่กำหนดคุณสมบัติทางด้านการสอนในระดับวิชาชีพ (หากเป็นองค์กร จะต้องมีใบรับรองวิชาชีพของบุคลากรผู้ให้การศึกษาประจำองค์กรอย่างน้อยสอง (2) คน แนบมาด้วย)
 4. คำบรรยายโดยสังเขปเรื่องความต้องการทางด้านการฝึกอบรมสำหรับธุรกิจสปา เนื้อหาจะต้องระบุถึงความต้องการใน ปัจจุบันและแนวทางความต้องการในอนาคต โดยเอกสารจะต้องอยู่ในรูปแบบของการพิมพ์ และคำบรรยายมีขนาดความยาวไม่ต่ำกว่าครึ่งหน้ากระดาษ A4
 5. รายละเอียดเรื่องหลักสูตรและระยะเวลาที่ใช้ในการสอนในแต่ละรายวิชา ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะต้องเป็นหลักสูตรที่บุคคลผู้นั้นหรือองค์กรนั้นๆ มีคุณวุฒิเหมาะสมหรือได้รับอนุญาตให้สอน
 6. สำเนาตราสัญลักษณ์ (ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล) ที่ระบุการรับรองมาตรฐานด้านการฝึกอบรมที่บุคคลหรือองค์กรใช้ในการอ้างอิงคุณวุฒิและคุณสมบัติ และจะต้องมีจดหมายรับรองสิทธิ์แนบมาด้วยในกรณีที่ตราสัญลักษณ์นั้นไม่ใช่ตราสัญลักษณ์ของประเทศไทย
 7. ภาพถ่ายที่บันทึกขณะทำการฝึกอบรม (ซึ่งจะต้องบันทึกจากการอบรมกลุ่มผู้เรียนอย่างน้อยสามกลุ่ม จำนวนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสองภาพในแต่ละกลุ่มการอบรม)
 8. หากเป็นองค์กร หรือบริษัท จะต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทแนบมาด้วย
Voting Starts FromTuesday 12th of December 2017, 08:00 AM
Voting Ends OnFriday 5th of January 2018, 05:00 PM