3. รางวัลประเภทสปาสีเขียว

Voting in the INDUSTRY category shall be done by Spa Operators in Thailand.
Online voting procedures will be distributed to all registered Spa Operators.
One vote per spa.
Only votes cast by 5.00PM Friday 5th January 2018 will be considered valid.

 • จะต้องเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในกิจกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสปา
 • จะต้องเป็นองค์กรที่มีการกำหนดนโยบายเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • จะต้องเป็นองค์กรที่มีใบรับรองด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • บุคลากรภายในองค์กรจะต้องได้รับการอบรมและมีความเข้าใจในเรื่องของนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • จะต้องเป็นองค์กรที่กำหนดเกณฑ์ชี้วัดในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีนโยบายในการตรวจสอบและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ตั้งไว้
 • จะต้องเป็นองค์กรที่สามารถแสดงให้เห็นได้ถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ยกตัวอย่างเช่น ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง ปริมาณการใช้น้ำลดลง ปริมาณขยะลดลง ปริมาณการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกลดลง การใช้วัสดุทางการตลาดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิคเท่านั้น  หรือการแสดงให้ชุมชนท้องถิ่นได้เห็นถึงประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจากการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น)
 • จะต้องเป็นองค์กรที่มีนโยบายการเผยแพร่ความรู้ทางด้านจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้า

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน:

 1. หนังสือจดทะเบียนบริษัท
 2. ชื่อและนามสกุลเต็ม พร้อมข้อมูลในการติดต่อของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กรผู้สมัคร
 3. ประวัติความเป็นมาขององค์กรขนาดความยาวไม่ต่ำกว่าหน้ากระดาษ
 4. สรุปถ้อยแถลงขององค์กรเรื่องความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเอกสารจะต้องอยู่ในรูปแบบของการพิมพ์ และคำบรรยายมีขนาดความยาวไม่ต่ำกว่าครึ่งหน้ากระดาษ A4
 5. รายการเกณฑ์ชี้วัดที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมรายงานจำนวนความถี่ที่มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ดังกล่าว
 6. รายงานตัวอย่างของผลที่ได้รับจากการดำเนินงานตามนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจำนวนอย่างน้อยสองหัวข้อ โดยในเอกสารจะต้องระบุผลก่อนและหลังการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ชี้วัด
 7. สำเนานโยบายการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับลูกค้า
 8. สำเนานโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์กรจำนวนอย่างน้อยหนึ่งหน้า
Voting Starts FromTuesday 12th of December 2017, 08:00 AM
Voting Ends OnFriday 5th of January 2018, 05:00 PM