11. รางวัลประเภทสปาใหม่

Voting in the INDUSTRY category shall be done by Spa Operators in Thailand.
Online voting procedures will be distributed to all registered Spa Operators.
One vote per spa.
Only votes cast by 5.00PM Friday 5th January 2018 will be considered valid.

 • จะต้องเป็นผู้ประกอบการสปาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของการประกวดอเมซิ่งสปาประเภท อเมซิ่งเดย์สปา อเมซิ่งโฮเทลสปา อเมซิ่งรีสอร์ทสปา อเมซิ่งเมดิคัลสปา หรืออเมซิ่งเดสติเนชั่นสปา แต่มีระยะเวลาในการเปิดดำเนินการไม่ถึงหนึ่งปี

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน:

 1. สำเนาส่วนหนึ่งของบันทึกการฝึกอบรมภายในสปา ซึ่งจะต้องครอบคลุมการฝึกอบรมช่วงใดช่วงหนึ่งที่จัดขึ้นติดกันเป็นระยะเวลาห้าวัน ภายในปีที่ส่งเข้าประกวด
 2. คำบรรยายโดยสังเขปเรื่องหลักการและแนวความคิดในการนำเสนอสปา (Spa Concept) รวมไปถึงรายละเอียดเรื่องกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเอกสารจะต้องอยู่ในรูปแบบของการพิมพ์ และคำบรรยายมีขนาดความยาวไม่ต่ำกว่าครึ่งหน้ากระดาษ A4 และไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4
 3. หนังสือจดทะเบียนบริษัท
 4. สำเนาส่วนหนึ่งของคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของสปา (SOP) โดยระบุขั้นตอนมาตรฐานในการบริการอย่างน้อยสอง 2 หัวข้อ (ยกตัวอย่างเช่น การต้อนรับและการทักทายลูกค้า การจุดน้ำมันหอมระเหย หรือจัดการเรื่องผ้า เป็นต้น)
 5. สำเนาส่วนหนึ่งของคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของสปา (SOP) โดยระบุขั้นตอนมาตรฐานในการบริหารงานสปาอย่างน้อยสอง 2 หัวข้อ (ยกตัวอย่างเช่น การรับจองทรีตเมนต์ การรับโทรศัพท์ การออกบัตรกำนัล หรือเรื่องชุดพนักงาน เป็นต้น)
 6. สำเนาส่วนหนึ่งของแผนการอบรมที่มีขนาดความความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4
 7. สำเนาผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า หรือสำเนาคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของสปา (SOP) ที่ระบุขั้นตอนการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ในกรณีที่การสำรวจนั้นไม่ได้ทำในรูปแบบของการเขียน
 8. ใบรับรองผู้ดำเนินการสปา
 9. ชื่อและนามสกุลเต็ม พร้อมข้อมูลในการติดต่อของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กรผู้สมัคร
 10. ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ (Media kit)
 11. ภาพถ่ายสปาที่ถ่ายด้วยกล้องโปรเฟสชันนอลจำนวนอย่างน้อย 6 ภาพ (ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 300 dpi)
 12. แบบแผนผัง (Floor plan) ของสปา โดยกำหนดขนาดของแผนผังไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน้ากระดาษ A3 หรือ A4 ต่อแผนผังหนึ่งชั้น
 13. ชื่อและนามสกุลเต็ม พร้อมข้อมูลในการติดต่อของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กรผู้สมัคร ซึ่งในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงหรือเป็นผู้ชนะรางวัล ตัวแทนองค์กรดังกล่าวจะเป็นผู้ที่ได้รับเชิญเพื่อขึ้นรับรางวัลบนเวที ในพิธีมอบรางวัลที่จะได้จัดขึ้นต่อไป
 14. โครงร่างแผนการตลาดของสปาที่มีขนาดความยาวไม่เกินสองหน้ากระดาษ A4
 15. ใบอนุญาตประกอบกิจการและหรือใบประกาศที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
Voting Starts FromTuesday 12th of December 2017, 08:00 AM
Voting Ends OnFriday 5th of January 2018, 05:00 PM