17. รางวัลประเภทอเมซิ่งเดสติเนชั่นหรือเวลเนสสปา

Voting in the INDUSTRY category shall be done by Spa Operators in Thailand.
Online voting procedures will be distributed to all registered Spa Operators.
One vote per spa.
Only votes cast by 5.00PM Friday 5th January 2018 will be considered valid.

 • จะต้องเป็นสปาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสปาจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย
 • จะต้องเป็นสปาที่เปิดดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี (สปาที่เปิดดำเนินการไม่ถึงหนึ่งปีจะได้รับการพิจารณาให้เข้าประกวดในรางวัลประเภทสปาใหม่แทน)
 • จะต้องเป็นสปาที่ได้รับเลือกใช้บริการโดยลูกค้าผู้แสวงหาทางเลือกในการฟื้นฟูสุขภาพ และการดูแลสุขภาพองค์รวมอันได้แก่ ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
 • จะต้องเป็นสปาที่จัดให้มีสถานที่พักค้างคืนเพื่อการบำบัด และจะต้องเข้าพักอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสามคืน
 • จะต้องเป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและร่มเย็น เพื่อให้ลูกค้าที่มารับบริการได้ใช้ฟื้นฟูและพักฟื้นร่างกายเพื่อการปรับสมดุลย์อย่างเหมาะสม
 • จะต้องป็นสปาที่มีอัตลักษณ์ของแบรนด์โดดเด่นและมีแนวความคิดชัดเจนและเป็นรูปธรรมในเรื่องของสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง การออกแบบตกแต่งภายใน ทรีตเมนต์ ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการให้บริการ และการจัดการด้านการตลาด
 • จะต้องนำเสนอทรีตเมนต์อย่างน้อยสอง (2) ทรีตเมนต์ที่ใช้หลักการการบำบัดด้วยน้ำเป็นองค์ประกอบนอกเหนือไปจากการอาบน้ำในอ่างจากุซซี่ (ยกตัวอย่างเช่น การอบไอน้ำ การอบเซาน่า การอาบน้ำในห้องจำลองประสบการณ์ (Experienced Shower) หรือการอาบน้ำในอ่างบำบัด เป็นต้น) 
 • จะต้องจัดให้มีพื้นที่พักผ่อนเพื่อให้บริการลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการทำทรีตเมนต์
 • จะต้องจัดให้มีการบริการและทรีตเมนต์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสปา ฟิตเนส หรือการออกกำลังกายแบบดุลยภาพบำบัด (เช่น การทำโยคะ)
 • จะต้องมีบุคลากรการแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นพนักงานประจำ
 • จะต้องให้บริการเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับเป็นหลัก
 • จะต้องจัดให้มีโปรแกรมการให้คำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตให้กับลูกค้าผู้มารับบริการเป็นรายบุคคล เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรทรีตเมนต์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • จะต้องเป็นสปาที่เปิดโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับลูกค้า โดยการจัดทำห้องสมุด การจัดสัมนาและหรือการฝึกอบรมต่างๆ
 • จะต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดบุหรี่ และจะต้องเข้มงวดในการควบคุมกิจกรรมที่ไม่ส่งเสริมสุขภาพหรืออาจก่อให้เกิดความเครียดทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ รวมไปถึงการใช้คอมพิวเตอร์

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน:

 1. สำเนาส่วนหนึ่งของบันทึกการฝึกอบรมภายในสปา ซึ่งจะต้องครอบคลุมการฝึกอบรมช่วงใดช่วงหนึ่งที่จัดขึ้นติดกันเป็นระยะเวลาห้าวัน ภายในปีที่ส่งเข้าประกวด
 2. คำบรรยายโดยสังเขปเรื่องหลักการและแนวความคิดในการนำเสนอสปา (Spa Concept) รวมไปถึงรายละเอียดเรื่องกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเอกสารจะต้องอยู่ในรูปแบบของการพิมพ์ และคำบรรยายมีขนาดความยาวไม่ต่ำกว่าครึ่งหน้ากระดาษ A4 และไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4
 3. หนังสือจดทะเบียนบริษัท
 4. สำเนาส่วนหนึ่งของคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของสปา (SOP) โดยระบุขั้นตอนมาตรฐานในการบริการอย่างน้อยสอง 2 หัวข้อ (ยกตัวอย่างเช่น การต้อนรับและการทักทายลูกค้า การจุดน้ำมันหอมระเหย หรือจัดการเรื่องผ้า เป็นต้น)
 5. สำเนาส่วนหนึ่งของคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของสปา (SOP) โดยระบุขั้นตอนมาตรฐานในการบริหารงานสปาอย่างน้อยสอง (2) หัวข้อ
 6. สำเนาส่วนหนึ่งของแผนการอบรมที่มีขนาดความความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4
 7. สำเนาผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า หรือสำเนาคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของสปา (SOP) ที่ระบุขั้นตอนการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ในกรณีที่การสำรวจนั้นไม่ได้ทำในรูปแบบของการเขียน
 8. ใบรับรองผู้ดำเนินการสปา
 9. ตารางการทำงานของพนักงานทั้งหมดในสปา เป็นระยะเวลาเจ็ดวันของเดือนที่ผ่านมา
 10. ชื่อและนามสกุลเต็ม พร้อมข้อมูลในการติดต่อของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กรผู้สมัคร
 11. ภาพถ่ายสปาที่ถ่ายด้วยกล้องโปรเฟสชันนอลจำนวนอย่างน้อย 6 ภาพ (ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 300 dpi)
 12. แบบแผนผัง (Floor plan) ของสปา โดยกำหนดขนาดของแผนผังไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน้ากระดาษ A3 หรือ A4 ต่อแผนผังหนึ่งชั้น
 13. ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ (Media kit) ที่ระบุรายละเอียดของรายการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่อยู่ในสายผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือในแบรนด์นั้นๆ โดยส่งมาในรูปแบบของสิ่งพิมพ์หรือซีดีรอม
 14. โครงร่างแผนการตลาดของสปาที่มีขนาดความยาวไม่เกินสองหน้ากระดาษ A4
 15. ใบอนุญาตประกอบกิจการและหรือใบประกาศที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
Voting Starts FromTuesday 12th of December 2017, 08:00 AM
Voting Ends OnFriday 5th of January 2018, 05:00 PM