16. รางวัลประเภทอเมซิ่งเมดิคัล หรือ เวลเนสสปา

Voting in the INDUSTRY category shall be done by Spa Operators in Thailand.
Online voting procedures will be distributed to all registered Spa Operators.
One vote per spa.
Only votes cast by 5.00PM Friday 5th January 2018 will be considered valid.

 • จะต้องเป็นสปาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสปาจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย
 • จะต้องเป็นสปาที่เปิดดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี (สปาที่เปิดดำเนินการไม่ถึงหนึ่งปีจะได้รับการพิจารณาให้เข้าประกวดในรางวัลประเภทสปาใหม่แทน)
 • จะต้องเป็นสปาที่จัดพื้นที่ไว้สำหรับการรักษา พักผ่อน และฟื้นฟูสภาพจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ
 • จะต้องเป็นสปาที่ได้รับเลือกใช้บริการโดยลูกค้าผู้แสวงหาทางเลือกในการฟื้นฟูสุขภาพ และหรือวิธีการที่จะป้องกันเพื่อให้การดูแลสุขภาพองค์รวมอันได้แก่ ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เป็นไปอย่างสมบูรณ์ที่สุด
 • จะต้องเป็นสปาที่นำเสนอทรีตเมนต์ที่เน้นการดูแลสุขภาพองค์รวม หมายรวมถึง การให้บริการด้านการแพทย์ผิวหนัง ด้านการแพทย์ Allophatic ด้านการแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือก (CAM) การใช้ศาสตร์อายุรเวช การแพทย์แผนจีน (TCM) การใช้วิธีธรรมชาติบำบัด และการใช้วิธีบำบัดที่อิงหลักการทางธรรมชาติหรือวีธีการด้านการแพทย์แบบแผนอื่นๆ ในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบำบัดสุขภาพ และอาจมีการนำเสนอทรีตเมนต์สปาอื่นๆ ร่วมด้วย
 • จะต้องเป็นสปาที่มีพื้นที่ในการให้บริการไม่ต่ำกว่าห้าห้องหรือห้าพื้นที่รวมกัน
 • จะต้องเป็นสปาที่มีพนักงานประจำอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าหกคน ในจำนวนนี้ จะต้องมีพนักงานนวดอย่างน้อยสี่คน (หรือพนักงานที่มีชั่วโมงการทำงานเทียบเท่า)
 • จะต้องเป็นสปาที่มีบุคลากรการแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตอย่างน้อยหนึ่งคน
 • จะต้องจัดให้มีโปรแกรมการให้คำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพและการดำเนินชีวิตให้กับลูกค้าผู้มารับบริการเป็นรายบุคคล เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรทรีตเมนต์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทั้งเพื่อการรักษาแบบปัจจุบันทันด่วนและเพื่อการบำบัดในระยะยาว นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับดูแลอย่างเฉพาะเจาะจงอีกด้วย
 • จะต้องมีการจัดทำแผนการตลาดของสปาที่ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงโดยละเอียด
 • จะต้องมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้บริการสปา
 • จะต้องมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารการดำเนินงานสปา
 • จะต้องมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน รวมไปถึงการดำเนินการฝึกอบรมตามแผนนั้นๆ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน
 • จะต้องนำเสนอทรีตเมนต์อย่างน้อยสอง (2) ทรีตเมนต์ที่ใช้หลักการการบำบัดด้วยน้ำเป็นองค์ประกอบนอกเหนือไปจากการอาบน้ำในอ่างจากุซซี่ (ยกตัวอย่างเช่น การอบไอน้ำ การอบเซาน่า การอาบน้ำในห้องจำลองประสบการณ์ (Experienced Shower) หรือการอาบน้ำในอ่างบำบัด การออกกำลังกายในน้ำ การใช้กระแสน้ำเพื่อบำบัด(Hot Spring) เป็นต้น)
 • จะต้องนำเสนอทรีตเมนต์สปาและสุขภาพองค์รวมที่หลากหลาย ทั้งการทำทรีตเมนต์ตัวและทรีตเมนต์หน้า

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน:

 1. สำเนาส่วนหนึ่งของบันทึกการฝึกอบรมภายในสปา ซึ่งจะต้องครอบคลุมการฝึกอบรมช่วงใดช่วงหนึ่งที่จัดขึ้นติดกันเป็นระยะเวลาห้าวัน ภายในปีที่ส่งเข้าประกวด
 2. คำบรรยายโดยสังเขปเรื่องหลักการและแนวความคิดในการนำเสนอสปา (Spa Concept) รวมไปถึงรายละเอียดเรื่องกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเอกสารจะต้องอยู่ในรูปแบบของการพิมพ์ และคำบรรยายมีขนาดความยาวไม่ต่ำกว่าครึ่งหน้ากระดาษ A4 และไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4
 3. หนังสือจดทะเบียนบริษัท
 4. สำเนาส่วนหนึ่งของคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของสปา (SOP) โดยระบุขั้นตอนมาตรฐานในการบริการอย่างน้อยสอง 2 หัวข้อ (ยกตัวอย่างเช่น การต้อนรับและการทักทายลูกค้า การจุดน้ำมันหอมระเหย หรือจัดการเรื่องผ้า เป็นต้น)
 5. สำเนาส่วนหนึ่งของคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของสปา (SOP) โดยระบุขั้นตอนมาตรฐานในการบริหารงานสปาอย่างน้อยสอง (2) หัวข้อ
 6. สำเนาส่วนหนึ่งของแผนการอบรมที่มีขนาดความความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4
 7. สำเนาผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า หรือสำเนาคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของสปา (SOP) ที่ระบุขั้นตอนการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ในกรณีที่การสำรวจนั้นไม่ได้ทำในรูปแบบของการเขียน
 8. ใบรับรองผู้ดำเนินการสปา
 9. ชื่อและนามสกุลเต็ม พร้อมข้อมูลในการติดต่อของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กรผู้สมัคร
 10. ภาพถ่ายสปาที่ถ่ายด้วยกล้องโปรเฟสชันนอลจำนวนอย่างน้อย 6 ภาพ (ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 300 dpi)
 11. แบบแผนผัง (Floor plan) ของสปา โดยกำหนดขนาดของแผนผังไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน้ากระดาษ A3 หรือ A4 ต่อแผนผังหนึ่งชั้น
 12. ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ (Media kit) ที่ระบุรายละเอียดของรายการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่อยู่ในสายผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือในแบรนด์นั้นๆ โดยส่งมาในรูปแบบของสิ่งพิมพ์หรือซีดีรอม
 13. ตารางการทำงานของพนักงานทั้งหมดในสปา เป็นระยะเวลาเจ็ดวันของเดือนที่ผ่านมา ในจำนวนนี้ จะต้องมีพนักงานนวดอย่างน้อยสี่คน (หรือพนักงานที่มีชั่วโมงการทำงานเทียบเท่า)
 14. โครงร่างแผนการตลาดของสปาที่มีขนาดความยาวไม่เกินสองหน้ากระดาษ A4
 15. ใบอนุญาตประกอบกิจการและหรือใบประกาศที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
Voting Starts FromTuesday 12th of December 2017, 08:00 AM
Voting Ends OnFriday 5th of January 2018, 05:00 PM