11. รางวัลประเภทเอกลักษณ์สปาไทย

Voting in the PEOPLES CHOICE category shall be done by Spa Consumers in Thailand.
Voting will only be available on line.
One vote per spa consumer.
Only votes cast by 17.00 Friday 5 January 2019 will be considered valid.

ชื่อผู้เข้าชิงในปีนี้:

Zira Spa

การนําเสนอถึงความเป็นไทยดั้งเดิม และดํารงไว้ซึ่งความเป็นไทย ใน ศิราสปาจากความตั้งใจที่จะบอกเล่าถึงกลบท การดูแลสุขภาพและความงามตามวิถีของสยามลานนา ศิราสปาไดบรรจงรอยเรียงเรื่องราวต่างๆ ลงในทุกทุกส่วนผ่านผัสสะทุกดาน เพื่อสรางประสบการณ์สปาไทย ในรูปแบบสยามลานนา ใหผูใชบริการไดสัมผัสและจดจํา

รูป: ไม่ว่าจะเป็นองค์อาคาร การตบแต่ง การแต่งกาย อุปกรณ์เครื่องใชตา่งๆ ลวนแลวแตไ่ดรับแรงบันดาลใจมาจาก ความเป็นสยามลานนา องค์อาคารแบบลานนาโคโลเนี่ยล การแต่งกายแบบช่างฟ้อนเล็บ การเลือกเครื่องมือ เครื่องใชและกรรมวิธีต่างๆลวนแลวมาจากเรื่องราวอันมีที่มาที่ไป

รส: น้ําสมุนไพรไทยที่สะทอนสีประจําสปา การเสริฟน้ําลอยดอกไมผสมน้ํายาอุทัย การเสริฟผลไมไทย ของว่างอย่างไทย ที่เลือกสรรมาแลวว่า ดีและมีรากฐานมากจากภูมิปัญญาพื้นบาน

กลิ่น: เราคัดสรรความหอมต่างๆอย่างโบราณ ไม่ว่าการใชน้ําลอยดอกไมจากสวนของชาวบานที่คุนเคย การใชกลิ่นกํายาน ธูปหอม เทียนร่ําหอง หรือกลิ่นน้ํามันนวดเฉพาะ เช่น กลิ่นจากดอกไมว่านไทย ที่มีกรรมวิธีทําที่ถูกถ่ายทอดมาตามวิธีโบราณ

เสียง: เราใหความสําคัญกับการสรางเสียงเพลงที่ใชในสปา ดวยการ ทําเพลงขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ใชเครื่องดนตรีพื้นบานทางเหนือ ไม่ว่าจะเป็นพิณเปี๊ยะ ซะลอ ผสมเขากันการใชคลื่นความถี่ในการสรางความผ่อนคลายตามหลักวิทยาศาสตร์ ใชเสียงธรรมชาติ ประกอบเพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านบทเพลงขณะใชบริการ

สัมผัส: การนวดที่ประยุกต์การนวดไทยเขากับการนวดพื้นบานลานนา การใชงูกินนิ้วอันเป็นภูมิปัญญาพื้นบานประกอบการนวด การตอกเสน การใชใบพลับพลึงย่างประคบตัวและศีรษะ การเขาเสาอบสมุนไพรอย่างทางเหนือ ตลอดไปจนถึงการนวดดวยน้ํามันว่าน เช็ดแหง ลงแป้งร่ํา อันเป็นตํารับที่ถูกถ่ายทอดบอกเล่าสืบต่อกันมา จนมาเป็นรายการบริการอันเป็นเอกลักษณะเฉพาะที่ ศิราสปาแห่งนี้

Fah Lanna Spa

Fah Lanna Spa is dedicated to showcase and preserve traditional Northern Thai (Lanna) culture and traditions. Our spa design and architecture is driven by the Lanna culture and traditions and strictly adhered to. Each spa treatment room is named after a province, city or district in the former kingdom of Lanna. The decoration in each room
corresponds to the name of the treatment room, i.e. in Spa Treatment room named “Mae Chaem” we use traditional cotton weaving from Mae Chaem to decorate the room. Each room also has a sign explaining the concept of this room and what is special about the place the room is named after.
Throughout the spa, we use local Thai flora to create lush green spaces. Soft furnishings, spa bed sheets and covers, pillows etc, are covered with Thai materials, showcasing Thai design and different aspects of Thai culture and heritage with the use of different hill tribe materials. Our spa products are natural Thai products, using Thai ingredients, such as Thai herb and plants, manufactured in Thailand. We offer home made herbal drinks to our customers that use local ingredients such as Roselle tea and ginger tea.
Every step along the way, whether it is the design of the staff uniform, the use of plants in the garden, the choice of Spa products and spa treatments, the decoration or furnishings, the management at Fah Lanna Spa considers if it aligns with our commitment to showcase and preserve Lanna culture.and give our spa visitors an authentic Lanna experience.

Paradee Spa

หลักการสร้างสรรค์งานสปา ปารดี สปา นำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านของไทย ในเรื่องการนวดและการนำสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณในการบำรุงผิวพรรณและบรรเทาอาการปวดเมื่อยมาใชใ้นงานทรีทเมนต์ประกอบกับการนำเอาลักษณะเด่นของความป็นธาตุเจ้าเรือนทั้ง 4 ธาตุ (Four Element) ได้แก่ดิน น้ ำลม และไฟ มาออกแบบสปาให้มีความโดนเด่นแต่แอบแฝงไว้ด้วยความสะดวกสบายความสวยงาม ความกลมกลืนกับธรรมชาติทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้โดยปรารถนาใหผู้ที่มาใช้บริการได้มีความสุขเหมือนราวกับอยู้บนสวรรคชั้นที่ 6 ซึ่งเป็นความหมายของคำว่า “ปารดี” ซึ่งนำมาจากภาษาบาลีสันกฤต แปลว่า สรวงสวรรคชั้นที่ 6 เป็นชั้นที่สูงสุด

ปารดีสปา นำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านของไทยรื่องธาตุเจ้าเรือนทั้ง 4 คุณประโยชนข์องสมุนไพรมาผสมผสานกับวิทยาการและเทคนิคการนวดแบบตะวันตกจนเกิดเป็นในรูปแบบของรูป เสียง สัมผัส และกลิ่นเพื่อบำบัด ซึ่งในการนวดตามธาตุเจ้าเรือนท้้ง 4 ธาตุนั้น จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของธาตุเจ้าเรือน โดยเริ่มตั้งแต่ห้องทรีทเมนต์ทั้ง 4 ห้อง ภายในแต่ละห้องจะตกแต่ง ด้วยโทนและรูปแบบที่แตกต่างตามลกัษณะของธาตุเจ้าเรือนแต่ละธาตุน้ำมันหอมระเหยที่ใช้ในการนวดนั้นก็จะมีกลิ่นส่วนผสมของสมุนที่แตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมตามลักษณะของธาตุเจ้าเรือนนั้น ๆ

The Boxer Massage, AWAY Spa

WHEN IN THAILAND, THAI BOXING OR MUAY THAI IS A MUST. GET READY AND GO LONGER. TRY THE BOXER MASSAGE,
A THAI BODY MASSAGE USING NAM MUN MUAY ESSENTIAL OIL, BEFORE YOUR WORKOUT TO RELAX YOUR MUSCLES.
มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้การป้องกันตัวคู่กับชนชาติไทยมาตั้งแต่ยุคโบราณกาลในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งเป็นศิลปะประจาชาติไทยจริงๆยากที่ชาติอื่นจะลอกเลียนแบบได้ ศิลปะการชกมวยไทยเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่สร้างชื่อเสียงให้ชาวโลกได้รู้ถึงการต่อสู้โต้ตอบกันไม่ว่าจะเป็นหมัดต่อยเท้าเตะและถีบเข่าและศอกโจมตีใส่กันอย่างต่อเนื่องซึ่งมีลีลาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยการนวดนักมวยเป็นศาสตร์และศิลปะและภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของนักมวยและบุคคลผู้สนใจทั่วไปสามารถลดการบาดเจ็บอันอาจจะเกิดขึ้นกับนักมวยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุได้การนวดนักมวยเป็นวิธีการนวดที่หมอพื้นบ้านใช้รักษาอาการทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างเพื่อให้เกิดความอ่อนตัวยืดหยุ่นเป็นการปรับให้อวัยวะที่บาดเจ็บจากการต่อสู้ให้กลับมามีประสิทธิภาพคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว ด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการนวดนักมวยที่ได้สอดแทรกเทคนิคที่มีภูมิปัญญาไทยดั้งเดิม เฉพาะทางจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการน าเทคนิคมาต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานซึ่งด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทยให้ออกมาดูสากลในชื่อของ THE BOXER MASSAGE (เดอะบ็อกเซอร์ มาสสาจ) รวมทั้งเรื่องราวที่ได้จากท่าทางการชกมวยไทยโบราณ เช่น ท่าฤาษีบดยา ในการนวดศอกมาขยี้กล้ามเนื้
อที่ตึงตัวให้อ่อนนุ่ม ผสมผสาน เอกลักษณ์การนวดกดจุดบำบัดตามเส้นประธานสิบในแบบฉบับของการนวดไทย และการนำกลิ่นน้ำมันมวยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนวดผสมผสานเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

Lanna Ritual at Anantara Spa, Anantara Chiang Mai Resort

LANNA RITUAL (90 MINUTES)
Celebrating the unique cultural fusion of Chiang Mai’s ancient Lanna Kingdom heritage, this signature treatment is exclusive to Anantara Spa Chiang Mai. To begin,the feet and lower legs are cleansed in a herbal foot bath, tension is released with the pressing of a warm herbal poultice to reduce swelling, and a mint spray refreshes. For the deeply restorative full body massage healing northern Thai plai massage oil is used with a combination of techniques to free energy blockages and enhance overall well-being and a pressure point facial treatment stimulates the circulation, relaxes muscles and rejuvenates vitality. Guests a waken gently to the soothing sound of a singing bowl and are invited to wash their hands in a bowl of Thai flowers and herbs to clear negative energy, and then to make a wish and write a name or message on a golden heart shaped Bodhi leaf, which symbolizes love, peace and wisdom, to hang on a temple tree or at home. To conclude, a herbal tea and healthy snack is served on a daybed in the relaxation lounge, overlooking the riverside pool.