3.รางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบสปา

  • จะต้องเป็นสปาที่มีสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพอันเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม และงานสร้างสรรค์นี้ได้ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดของสปา
  • การออกแบบจะต้องรองรับกับการใช้งานภายในสปา เป็นไปอย่างราบรื่นในทุกขั้นตอนของการบริการ
  • การออกแบบจะต้องสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
  • การออกแบบจะต้องคำนึงถึงการใช้หลักการของประสาทสัมผัสในแง่มุมที่สร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นรูป เสียง สัมผัส และกลิ่น เพื่อการบำบัด เพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในประสบการณ์สปา
  • การออกแบบจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้นวัตกรรมเพื่อจัดการกับความท้าทายและข้อจำกัดต่างๆ ได้อย่างประสบความสำเร็จ ยกตัวอย่างเช่น การปรับระดับพื้นที่  การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

รางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบสปา ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารและข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร

3.1    หนังสือจดทะเบียนบริษัท

3.2    ใบอนุญาตประกอบกิจการและหรือใบประกาศที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

3.3    ชื่อและนามสกุลเต็ม พร้อมข้อมูลในการติดต่อของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กรผู้สมัคร

3.4    ภาพถ่ายสปาที่ถ่ายด้วยกล้องโปรเฟสชันนอลจำนวนอย่างน้อย 6 ภาพ (ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 300 dpi)

3.5    ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ (Media kit)

3.6    แบบแผนผัง (Floor plan) ของสปา โดยกำหนดขนาดของแผนผังไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน้ากระดาษ A3 หรือ A4 ต่อแผนผัง หนึ่งชั้น

3.7    รายงานสรุปเรื่องเหตุผลเบื้องหลังการสร้างสรรค์งานสปา จะต้องคำนึงถึงการใช้หลักการของประสาทสัมผัสในแง่มุมที่สร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นรูป เสียง สัมผัส และกลิ่นเพื่อการบำบัด เพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในประสบการณ์สปา โดยเอกสารจะต้องอยู่ในรูปแบบของการพิมพ์ และคำบรรยายมีขนาดความยาวไม่ต่ำกว่าครึ่งหน้ากระดาษ A4

หรือ

รายงานสรุปเรื่องที่มาเบื้องหลังการสร้างสรรค์งานสปา เพื่อจัดการกับความท้าทายยกตัวอย่างเช่น การปรับระดับพื้นที่  การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยเอกสารจะต้องอยู่ในรูปแบบของการพิมพ์ และคำบรรยายมีขนาดความยาวไม่ต่ำกว่าครึ่งหน้ากระดาษ A4