17.รางวัลประเภทฮอลล์ออฟเฟม

  • เป็นบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับการคัดเลือก การลงคะแนนเสียง และตัดสินมอบรางวัลโดยอาศัยดุลพินิจของคณะกรรมการสมาคมสปาไทย
  • อาจไม่มีผู้ใดได้รับมอบรางวัล หรืออาจมีการมอบรางวัลได้มากกว่าหนึ่งรางวัลในแต่ละปี ทั้งนี้ตามแต่คณะกรรมการเห็นสมควร
  • ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ได้แก่ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรมสปาและสุขภาพองค์รวม เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ สื่อมวลชนทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจการท่องเที่ยว นักการทูตหรือผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆ กลุ่มบริษัท สถาบัน หรือองค์กร ซึ่งจากทั้งหมดนี้ คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสปาไทยให้เจริญเติบโตและก้าวหน้าจากการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกัน บุคคลผู้นั้นหรือองค์กรนั้นๆ จะต้องเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้คำแนะนำ กระตุ้นและให้กำลังใจ และมีความเป็นผู้นำ ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาจากผู้ที่มีความโดดเด่นในคุณสมบัติดังกล่าวภายในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปนับตั้งแต่ที่ทำงานอยู่ในวงการ
  • นอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่แจ้งไปแล้วดังกล่าว ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลยังหมายรวมถึง เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบเรื่องการจดทะเบียนและการรับรองต่างๆ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่มีส่วนช่วยอย่างมากในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมสปาไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า
  • ผู้ที่คณะกรรมการจะไม่พิจารณาให้มีสิทธิ์เข้ารับรางวัล ได้แก่ บุคคล บริษัท สถาบัน หรือองค์กร ที่ขาดซึ่งจริยธรรมทางวิชาชีพ อันเนื่องมาจากการไม่ให้ความร่วมมือ หรือขาดซึ่งความกระตือรือร้นในอันที่จะร่วมพัฒนาหรือสนับสนุนกิจการของอุตสาหกรรมสปาไทย
  • ผู้ได้รับรางวัลต้องไม่เป็นคณะกรรมการของสมาคมสปาไทย
  • ผู้ได้รับรางวัลไม่จำเป็นต้องมีสถานพำนักอยู่ในประเทศไทย