1.รางวัลประเภทนวัตกรรมอาหารสปา หรืออาหารเพื่อสุขภาพ

  • นำเสนอนวัตกรรมของรายการอาหารที่มีการรับรองว่ามีปริมาณไขมันต่ำ มีปริมาณเกลือต่ำ และมีปริมาณน้ำตาลต่ำเป็นหลัก
  • นำเสนอนวัตกรรมของรายการอาหารที่ได้รับการออกแบบเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของลูกค้า

 

รางวัลนวัตกรรมดีเด่นประเภทอาหารสปาเพื่อสุขภาพ ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารและข้อมูลต่างๆดังต่อไปนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร

1.1    หนังสือจดทะเบียนบริษัท

1.2    ใบจดทะเบียน และ/หรือใบรับจดแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข

1.3    ชื่อและนามสกุลเต็ม พร้อมข้อมูลในการติดต่อของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กรผู้สมัคร

1.4    หนึ่ง(1)รายการอาหารสปาเพื่อสุขภาพ ที่ประกอบไปด้วยอาหารไม่น้อยกว่าสิบชนิด ที่แสดงความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนกับข้อมูลทางโภชนาการ

1.5    สาม (3) สูตรอาหารมาตรฐาน (standard recipe card) ที่ประกอบไปด้วยภาพสีและข้อมูลด้านโภชนาการตามที่ได้แจ้งไว้ในรายการอาหาร ซึ่งการ์ดที่แนบมานี้จะต้องประกอบด้วยอาหารจานสลัดหนึ่งรายการ และอาหารหวานหนึ่งรายการ

1.6    สำเนาแผนการฝึกอบรมพนักงาน