2.รางวัลประเภทนวัตกรรรมทรีตเมนต์สปา

  • ทรีตเมนต์ที่นำเสนอจะต้องแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่มีความแปลกใหม่อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคนิค การบริการ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำทรีตเมนต์
  • ทรีตเมนต์ที่นำเสนอจะต้องได้รับการพัฒนาโดยบุคลากร หรือที่ปรึกษาของสปา หรือผู้ผลิตสินค้า ที่สร้างสรรค์ทรีตเมนต์ขึ้นมาเพื่อสปานั้นๆ โดยเฉพาะ

รางวัลประเภทนวัตกรรมทรีตเมนต์สปา ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารและข้อมูลต่างๆดังต่อไปนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร

2.1    หนังสือจดทะเบียนบริษัท

2.2    ใบอนุญาตประกอบกิจการและหรือใบประกาศที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

2.3    ชื่อและนามสกุลเต็ม พร้อมข้อมูลในการติดต่อของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กรผู้สมัคร

2.4    คำอธิบายเรื่องแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทรีตเมนต์ที่นำเสนอ รวมไปถึงรายละเอียดเรื่องกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและนวัตกรรมที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำทรีตเมนต์นั้นๆ โดยเอกสารจะต้องอยู่ในรูปแบบของการพิมพ์ และคำบรรยายมีขนาดความยาวไม่ต่ำกว่าครึ่งหน้ากระดาษ  A4

ข้อสำคัญ : ถ้าไม่มีการบ่งชี้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับนวัตกรรมทางด้านเทคนิค ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านอุปกรณ์และด้านการบริการ จะถือว่าใบสมัครนั้นไม่ได้รับการพิจารณา การบำบัดพื้นฐานต่างๆ อาทิ การนวดไทย การกดสมุนไพร ไม่ใช่นวัตกรรม นอกเหนือจากจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญ เพื่อยกระดับการทรีตเมนต์ในแง่ของผลประโยชน์หรือประสบการณ์  ของลูกค้า

2.4.1     หากทรีตเมนต์ประกอบไปด้วยนวัตกรรมทางด้านเทคนิค    ผู้สมัครจะต้องแนบสำเนาขั้นตอนการทำทรีตเมนต์มาพร้อมกับใบสมัคร

2.4.2    หากทรีตเมนต์ประกอบไปด้วยนวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ ผู้สมัครจะต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ พร้อม แนบรายละเอียดของส่วนผสมและผลที่จะได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ มาพร้อมกับใบสมัคร

2.4.3     หากทรีตเมนต์ประกอบไปด้วยนวัตกรรมทางด้านอุปกรณ์ ผู้สมัครจะต้องแนบภาพถ่ายของอุปกรณ์ที่ใช้ พร้อมกับรายละเอียดขั้นตอนของการทำทรีตเมนต์มาพร้อมกับใบสมัคร

2.4.4    หากทรีตเมนต์ประกอบไปด้วยนวัตกรรมทางด้านการบริการ ผู้สมัครจะต้องแนบสำเนารายละเอียดเรื่องขั้นตอนการบริการนั้นๆ มาพร้อมกับใบสมัคร