4.รางวัลประเภทผลิตภัณฑ์ธรรมชาติดีเด่น

หมายเหตุ: 
*** รางวัลนี้สามารถเลือกส่งเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเดี่ยว หรือส่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ หรือส่งภายใต้ชื่อแบรนด์สินค้า ทั้งนี้หากส่งภายใต้ชื่อแบรนด์สินค้า สินค้าทุกรายการที่ใช้ชื่อแบรนด์สินค้านั้นๆ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดภายใต้ประเภทรางวัลเท่านั้น ***

  • จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้การทดลองกับสัตว์
  • ผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ของแบรนด์จะต้องแสดงออกถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน และมีแนวความ   คิดที่เป็น“ธรรมชาติ” โดยมุ่งเน้นด้านธุรกิจสปา
  • ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองความเป็นธรรมชาติจากหน่วยงานรับรองความเป็นธรรมชาติที่น่าเชื่อถือ
  • ผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วยส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติ 100%
  • ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในกลุ่มจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากพาราเบน ไม่ใช้สีทำจากสารเคมี ไม่มีการแต่งกลิ่นสังเคราะห์ และไม่ใช้ส่วนผสมที่ตัดแต่งพันธุกรรมมาทำเป็นวัตถุดิบในการผลิต
  • บริษัทผู้ผลิตจะต้องมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอย่างน้อยหนึ่ง (1) แห่ง ในอันที่จะดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางการค้า
  • จะต้องมีหลักสูตรเพื่ออบรมพนักงานสปาเกี่ยวกับความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงขั้นตอนการทำทรีตเมนต์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์นั้นๆ

รางวัลประเภทผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารและข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร

4.1    หนังสือจดทะเบียนบริษัท

4.2    หนังสือจดแจ้งเครื่องสำอาง จากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

4.3    ชื่อและนามสกุลเต็ม พร้อมข้อมูลในการติดต่อของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กรผู้สมัคร

4.4    ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้วยกล้องโปรเฟสชันนอลจำนวน 1 ภาพ

4.5    ชุดสื่อประชาสัมพันธ์  (Media kit) ทีระบุรายละเอียดของรายการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์นั้นๆ

4.6    หนังสือรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไม่ใช้การทำวิจัยเพื่อทดลองกับสัตว์

4.7    เอกสารเกี่ยวกับวัตถุดิบทุกๆ ตัว ในสูตร จากผู้ผลิตวัตถุดิบนั้นๆ

4.8    สำเนารายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Product formulation sheet) พร้อมทั้งใบรับรองมาตรฐานธรรมชาติของวัตถุดิบทุกตัวที่ใช้จากผู้ผลิตวัตถุดิบนั้นๆ

4.9    ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่บรรจุมาในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้จริง คณะกรรมการอาจนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาทำการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีเพื่อทดสอบวัตถุดิบที่ใช้อ้างอิง โดยคณะผู้จัดประกวดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบดังกล่าว ทั้งนี้ จะมีเพียงผู้ตรวจประเมินเท่านั้นที่เป็นผู้พิจารณาผลการทดสอบ และจะไม่เปิดให้มีการอภิปรายใดๆ หลังการตัดสิน

4.10โครงร่างแผนการฝึกอบรมเรื่องผลิตภัณฑ์

4.11 สำเนาข้อมูลสินค้า