10.รางวัลประเภทสปาใหม่

  • จะต้องเป็นผู้ประกอบการสปาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของการประกวดอเมซิ่งสปาประเภท อเมซิ่งเดย์สปา อเมซิ่งโฮเทลสปา อเมซิ่งรีสอร์ทสปา อเมซิ่งเมดิคัลสปา หรืออเมซิ่งเดสติเนชั่นสปา แต่มีระยะเวลาในการเปิดดำเนินการไม่ถึงหนึ่งปี

 

รางวัลประเภทสปาใหม่ ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารและข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร

10.1       หนังสือจดทะเบียนบริษัท

10.2        ใบอนุญาตประกอบกิจการและหรือใบประกาศที่มีระยะเวลาในการเปิดดำเนินการไม่ถึง 1 ปี และได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

10.3       ชื่อและนามสกุลเต็ม พร้อมข้อมูลในการติดต่อของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กรผู้สมัคร

10.4       ใบรับรองผู้ดำเนินการสปา

10.5       ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ (Media Kit) รวมไปถึงแผ่นพับเพื่อการโฆษณาและเมนูสปา

10.6       ภาพถ่ายสปาที่ถ่ายด้วยกล้องโปรเฟสชันนอลจำนวนอย่างน้อย 6 ภาพ (ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 300 dpi

10.7       โครงร่างแผนการตลาดของสปาที่มีขนาดความยาวไม่เกินสองหน้ากระดาษ A4

10.8       สำเนาส่วนหนึ่งของคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของสปา (SOP) โดยระบุขั้นตอนมาตรฐานในการบริการอย่างน้อยสอง 2 หัวข้อ (ยกตัวอย่างเช่น การต้อนรับและการทักทายลูกค้า การจุดน้ำมันหอมระเหย หรือจัดการเรื่องผ้า เป็นต้น)

10.9       สำเนาส่วนหนึ่งของคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของสปา (SOP) โดยระบุขั้นตอนมาตรฐานในการบริหารงานสปา   อย่างน้อยสอง 2 หัวข้อ (ยกตัวอย่างเช่น การรับจองทรีตเมนต์ การรับโทรศัพท์ การออกบัตรกำนัล หรือเรื่องชุด พนักงาน เป็นต้น) เสนอเพื่อพิจารณา ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาส่วนใหญ่ จะสอดคล้องกับมาตรฐานการบริการมากกว่าหรือไม่

10.10    สำเนาส่วนหนึ่งของแผนการอบรมที่มีขนาดความความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4

10.11   สำเนาส่วนหนึ่งของบันทึกการฝึกอบรมภายในสปา ซึ่งจะต้องครอบคลุมการฝึกอบรมช่วงใดช่วงหนึ่งที่จัดขึ้นติดกันเป็นระยะเวลาห้าวัน ภายในปีที่ส่งเข้าประกวด

10.12   สำเนาผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า หรือสำเนาคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของสปา (SOP) ที่ระบุขั้นตอนการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ในกรณีที่การสำรวจนั้นไม่ได้ทำในรูปแบบของการเขียน