5.รางวัลประเภทผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

  • ผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ของแบรนด์จะต้องแสดงออกถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน และมีแนวความคิดที่เป็น“ออร์แกนิค” โดยมุ่งเน้นด้านธุรกิจสปา
  • จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้การทดลองกับสัตว์
  • จะต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
  • จะต้องมีหลักสูตรเพื่ออบรมพนักงานสปาเกี่ยวกับความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงขั้นตอนการทำทรีตเมนต์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์นั้นๆ
  • ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองการเป็นเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานรับรองเกษตรอินทรีย์ที่น่าเชื่อถือ โดยผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วยส่วนผสมเกษตรอินทรีย์อย่างน้อย  70%
  • ส่วนผสมที่ใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือในแบรนด์จะต้องมีแหล่งกำเนิดจากพื้นที่เพาะปลูกที่ควบคุมด้วยกระบวนการออร์แกนิคและหรือโดยใช้กระบวนการเก็บเกี่ยวด้วยวิธีธรรมชาติอย่างยั่งยืน (โดยจะต้องมีใบรับรองจากผู้ผลิตนั้นๆ เพื่อประกอบการอ้างอิง)
  • ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในกลุ่มจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากพาราเบน ไม่ใช้สีทำจากสารเคมี ไม่มีการแต่งกลิ่นสังเคราะห์ และไม่ใช้ส่วนผสมที่ตัดแต่งพันธุกรรมมาทำเป็นวัตถุดิบในการผลิต

รางวัลประเภทผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารและข้อมูลต่างๆดังต่อไปนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร

5.1    หนังสือจดทะเบียนบริษัท

5.2    หนังสือจดแจ้งเครื่องสำอาง จากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

5.3    ชื่อและนามสกุลเต็ม พร้อมข้อมูลในการติดต่อของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กรผู้สมัคร

5.4    ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้วยกล้องโปรเฟสชันนอลจำนวน 1 ภาพ

5.5    ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ (Media kit) ที่ระบุรายละเอียดของรายการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่อยู่ในสายผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือใน

แบรนด์นั้นๆ

5.6    หนังสือรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไม่ใช้การทำวิจัยเพื่อทดลองกับสัตว์

5.7    หนังสือรับรองการใช้วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์รวมไปถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบนั้นๆ

5.8    สำเนาทุกฉบับของใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

5.9    ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่บรรจุมาในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้จริง คณะกรรมการอาจนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาทำการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีเพื่อทดสอบวัตถุดิบที่ใช้อ้างอิง โดยคณะผู้จัดประกวดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบดังกล่าว ทั้งนี้ จะมีเพียงผู้ตรวจประเมินเท่านั้นที่เป็นผู้พิจารณาผลการทดสอบ และจะไม่เปิดให้มีการอภิปรายใดๆ หลังการตัดสิน

5.10โครงร่างแผนการฝึกอบรมเรื่องผลิตภัณฑ์

5.11สำเนาข้อมูลสินค้า