9.รางวัลประเภทผลิตภัณฑ์สปา

  • จะต้องเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับการใช้ในตลาดผลิตภัณฑ์สปา และมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการหรือเหนือความคาดหมายของลูกค้าสปา
  • จะต้องเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้การทดลองกับสัตว์
  • จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาจัดจำหน่ายทั้งเพื่อการค้าปลีก (Retail) และมีเป้าหมายอย่างชัดเจนในแง่ผลิตภัณฑ์ ในลักษณะธุรกิจเพื่อลูกค้า (B2C) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกจำหน่ายเพื่อใช้ในสปา จะไม่ได้รับการพิจารณาในประเภทนี้

รางวัลประเภทผลิตภัณฑ์สปา ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารและข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร

9.1    หนังสือจดทะเบียนบริษัท

9.2    หนังสือจดแจ้งเครื่องสำอาง จากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

9.3     ชื่อและนามสกุลเต็ม พร้อมข้อมูลในการติดต่อของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กรผู้สมัคร

9.4     รายการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่อยู่ในสายผลิตภัณฑ์นั้นๆหรือในแบรนด์นั้นๆ โดยส่งมาในรูปแบบของสิ่งพิมพ์หรือซีดีรอม

9.5     หนังสือรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไม่ใช้การทำวิจัยเพื่อทดลองกับสัตว์

9.6     ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่บรรจุมาในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้จริงอย่างน้อยสาม (3) ชนิด คณะกรรมการอาจนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาทำการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีเพื่อทดสอบวัตถุดิบที่ใช้อ้างอิง โดยคณะผู้จัดประกวดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบดังกล่าว ทั้งนี้ จะมีเพียงผู้ตรวจประเมินเท่านั้นที่เป็นผู้พิจารณาผลการทดสอบ และจะไม่เปิดให้มีการอภิปรายใดๆ หลังการตัดสิน