8.รางวัลประเภทผู้ให้การศึกษาด้านสปา – บุคคล

  • บุคคลที่แสวงหาโอกาสในการแบ่งปันความรู้หรือทักษะที่เป็นประโยชน์ทางด้านการปฏิบัติงานให้กับอุตสาหกรรมสปาและสุขภาพองค์รวม ไม่ว่าจะเป็นการให้การศึกษาในรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ซึ่งหลังจากจบการศึกษา บุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับการศึกษาเหล่านั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างมีความรู้ในการได้รับการว่าจ้างให้เข้าทำงานในธุรกิจสปาหรือสุขภาพองค์รวมต่อไป
  • บุคคลที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถที่ตอบสนองกับความต้องการของธุรกิจสปา ทั้งต่อความต้องการในปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาเพื่ออนาคต
  • จะต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสถาบันที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ใบทางด้านการบำบัด หรือการฝึกระดับอาชีพ และมีอย่างน้อย 1 หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
  • จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
  • จะต้องมีประสบการณ์ในวงการสปาอย่างน้อยห้าปี และอย่างน้อยหนึ่งปีในการเป็นผู้ให้การศึกษาด้านสปา
  • จะต้องมีระบบในการตรวจสอบคุณภาพของการเรียนและมีการวัดผลการเรียนรู้และฝึกอบรม

รางวัลประเภทผู้ให้การศึกษาด้านสปา ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารและข้อมูลต่างๆดังต่อไปนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร

8.1    ชื่อและนามสกุลเต็ม พร้อมข้อมูลในการติดต่อของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กรผู้สมัคร

8.2    ภาพถ่ายผู้สมัครด้วยกล้องโปรเฟสชันนอล

8.3    จดหมายรับรองการเข้าสอนและฝึกอบรมตามจริง จากบริษัท หรือองค์กร อย่างน้อย 2 แห่งขึ้นไป

8.4    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองอื่นๆ ที่กำหนดคุณสมบัติทางด้านการสอนในระดับวิชาชีพ

8.5    รายละเอียดเรื่องหลักสูตรและระยะเวลาที่ใช้ในการสอนในแต่ละรายวิชา ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะต้องเป็นหลักสูตรที่บุคคลผู้นั้นหรือองค์กรนั้นๆ มีคุณวุฒิเหมาะสมหรือได้รับอนุญาตให้สอน

8.6    ภาพถ่ายที่บันทึกขณะทำการฝึกอบรม (ซึ่งจะต้องบันทึกจากการอบรมกลุ่มผู้เรียนอย่างน้อยสองกลุ่ม จำนวนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสองภาพในแต่ละกลุ่มการอบรม)