7.รางวัลประเภทผู้ให้การศึกษาด้านสปา – สถาบัน

  • องค์กร หรือบริษัท ที่แสวงหาโอกาสในการแบ่งปันความรู้หรือทักษะที่เป็นประโยชน์ทางด้านการปฏิบัติงานให้กับอุตสาหกรรมสปาและสุขภาพองค์รวม ไม่ว่าจะเป็นการให้การศึกษาในรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ซึ่งหลังจากจบการศึกษา บุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับการศึกษาเหล่านั้นจะต้องมีคุณสมบัติเพียงพอในการได้รับการว่าจ้างให้เข้าทำงานในธุรกิจสปาหรือสุขภาพองค์รวมต่อไป
  • องค์กร หรือบริษัท ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถที่ตอบสนองกับความต้องการของธุรกิจสปา
  • จะต้องได้รับการรับรองจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีใบรับรองหรือใบอนุญาตในการดำเนินงานจากสถาบันระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติเพื่อประกอบการอ้างอิง
  • จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านการบำบัดทางกาย (Body Therapy) จากหน่วยงานหรือสถาบันรับรองมาตรฐานการสอบที่เชื่อถือได้
  • จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
  • จะต้องมีศักยภาพเพียงพอในการฝึกอบรมกลุ่มบุคคลที่มีจำนวนไม่ต่ำกว่าสิบคนขึ้นไปในแต่ละครั้ง
  • หากเป็นองค์กร หรือบริษัท จะต้องมีสถานที่ในการฝึกอบรมและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม สร้างได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายการควบคุมอาคาร รวมไปถึงการดูแลมาตรฐานทางด้านสุขอนามัย
  • หากเป็นองค์กร หรือบริษัท จะต้องเปิดดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี และจะต้องมีความสามารถหรือมีคณะทำงานที่มีประสบการณ์อย่างต่อเนื่องในวงการสปาอย่างน้อยสิบปี โดยจะต้องเป็นผู้ให้การศึกษาอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่าสี่ปี
  • จะต้องมีระบบในการตรวจสอบคุณภาพของการเรียนและมีการวัดผลการเรียนรู้และฝึกอบรม

รางวัลประเภทผู้ให้การศึกษาด้านสปา ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารและข้อมูลต่างๆดังต่อไปนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร

7.1    หากเป็นองค์กร หรือบริษัท จะต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทแนบมาด้วย

7.2    หากเป็นองค์กร หรือบริษัท จะต้องมีใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนหรือสถานศึกษาแนบมาด้วย

7.3    ชื่อและนามสกุลเต็ม พร้อมข้อมูลในการติดต่อของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กรผู้สมัคร

7.4    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองอื่นๆ ที่กำหนดคุณสมบัติทางด้านการสอนในระดับวิชาชีพ

7.5    รายละเอียดเรื่องหลักสูตรและระยะเวลาที่ใช้ในการสอนในแต่ละรายวิชา ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะต้องเป็นหลักสูตรที่บุคคลผู้นั้นหรือองค์กรนั้นๆ มีคุณวุฒิเหมาะสมหรือได้รับอนุญาตให้สอน

7.6    สำเนาตราสัญลักษณ์ (ทั้งในระดับท้องถิ่น หรือ ระดับสากล) ที่ระบุการรับรองมาตรฐานด้านการฝึกอบรมที่บุคคลหรือองค์กรใช้ในการอ้างอิงคุณวุฒิและคุณสมบัติ และจะต้องมีจดหมายรับรองสิทธิ์แนบมาด้วยในกรณีที่ตราสัญลักษณ์นั้นไม่ใช่ตราสัญลักษณ์ของประเทศไทย

7.7    ภาพถ่ายที่บันทึกขณะทำการฝึกอบรม (ซึ่งจะต้องบันทึกจากการอบรมกลุ่มผู้เรียนอย่างน้อยสามกลุ่ม จำนวนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสองภาพในแต่ละกลุ่มการอบรม)