6.รางวัลประเภทผลิตภัณฑ์สปา

  • จะต้องเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับการใช้ในอุตสาหกรรมสปา และมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการหรือเหนือความคาดหมายของผู้ประกอบการสปา
  • จะต้องเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้การทดลองกับสัตว์
  • จะต้องโดดเด่นด้วยเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลได้เป็นอย่างดีและมีความสร้างสรรค์
  • จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาจัดจำหน่ายทั้งเพื่อใช้ในสปา (Professional) และมีเป้าหมายอย่างชัดเจนในแง่ผลิตภัณฑ์ ในลักษณะธุรกิจเพื่อธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกจำหน่ายเพื่อการค้าปลีก จะไม่ได้รับการพิจารณาในประเภทนี้
  • จะต้องมีหลักสูตรเพื่ออบรมพนักงานสปาเกี่ยวกับความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์รวมไปถึงขั้นตอนการทำทรีตเมนต์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์นั้นๆ

รางวัลประเภทผลิตภัณฑ์สปา ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารและข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร

6.1    หนังสือจดทะเบียนบริษัท

6.2    หนังสือจดแจ้งเครื่องสำอาง จากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

6.3    ชื่อและนามสกุลเต็ม พร้อมข้อมูลในการติดต่อของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กรผู้สมัคร

6.4    ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ (Media kit) ที่ระบุรายละเอียดของรายการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่อยู่ในสายผลิตภัณฑ์นั้นๆหรือในแบรนด์นั้นๆ

6.5    หนังสือรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไม่ใช้การทำวิจัยเพื่อทดลองกับสัตว์

6.6    ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่บรรจุมาในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้จริงอย่างน้อยสาม (3) ชนิด คณะกรรมการอาจนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาทำการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีเพื่อทดสอบวัตถุดิบที่ใช้อ้างอิง โดยคณะผู้จัดประกวดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบดังกล่าว ทั้งนี้ จะมีเพียงผู้ตรวจประเมินเท่านั้นที่เป็นผู้พิจารณาผลการทดสอบ และจะไม่เปิดให้มีการอภิปรายใดๆ หลังการตัดสิน

6.7    โครงร่างแผนการอบรมเรื่องผลิตภัณฑ์

6.8    ขั้นตอนการทำทรีตเมนต์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นั้นๆ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอเป็นองค์ประกอบ จำนวนอย่างน้อยสาม (3) ทรีตเมนต์