ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของเกณฑ์ในการมอบรางวัล องค์กรที่มีความประสงค์เข้าร่วมประกวดจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังที่จะได้กล่าวถึงดังต่อไปนี้ หากองค์กรใดที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด สำนักงานตรวจสอบมีสิทธิ์ในการตัดสินให้การเข้าประกวดเป็นโมฆะ หรือกำหนดให้องค์กรนั้นๆ เข้าประกวดในหมวดอื่นซึ่งมีความเหมาะสมกว่าตามเกณฑ์การมอบรางวัล

การเรียนเชิญและการรับสมัคร

ผู้ประกอบการสปาที่จดทะเบียนในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฏหมายกับกระทรวงสาธารณสุข ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตัวแทนจำหน่าย และบริษัทผู้ผลิต จะได้รับอีเมลล์เรียนเชิญเพื่อให้สมัครเข้าร่วมประกวด โดยขั้นตอนของการเรียนเชิญจะยังไม่ถือเป็นการพิจารณาเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล จนกว่าผู้ที่ได้รับเชิญจะผ่านกระบวนการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผู้สมัครมีสิทธิ์ในการส่งชื่อเข้าประกวดได้มากกว่าหนึ่งประเภท ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครแยกตามประเภทรางวัลที่ได้จัดไว้

 

การตอบรับการสมัคร

การสมัครที่จะได้รับการพิจารณาตรวจสอบเพื่อเข้าร่วมประกวด จะต้องเป็นการสมัครแบบออนไลน์เท่านั้น ซึ่งจะมีการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ  ณ  ที่ทำการสมาคมสปาไทย 87/107-108 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชั้น 12 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 10110 ภายในเวลา 17.00 .ของวันเสาร์ที่ 15ธันวาคม 2561 เท่านั้น

 

การคัดเลือกผู้เข้ารอบ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอันประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ สื่อมวลชน และผู้เชี่ยวชาญสปาจากภาคเอกชน จะทำการตรวจสอบการลงเบียนทั้งหมด และกรรมการแต่ละท่านจะทำการคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารอบไม่เกิน 10 รายในแต่ละสาขา และทำการคัดกรองตรวจสอบเอกสารการสมัครให้ตรงตามเกณฑ์ที่ประกาศไว้ในแต่ละสาขารางวัลเพื่อนำมาพิจารณาเข้าร่วมประกวด ผู้ สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขดังกล่าวจึงจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เข้าชิงรางวัล และได้รับสิทธิ์ในการส่งเข้าประกวดเพื่อลงคะแนนเสียงหาผู้ชนะต่อไป

ในกรณีที่มีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อน้อยกว่าสามรายในสาขาใดสาขาหนึ่ง อาจจะไม่มีการมอบรางวัลสำหรับสาขานั้น

 

การประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล

คณะกรรมการผู้จัดงาน TSWA  จะประกาศผลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล ในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 พร้อมกับขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง โดยรายละเอียดทั้งหมดจะได้รับการรวบรวมเพื่อประกาศสู่สื่อต่างๆ และเว็บไซต์ของการประกวด ที่ www.thailandspaawards.com  ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการประกาศผล ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณการเข้าชิงรางวัล (Certificate of Nomination) ในขณะที่ผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัลไทยแลนด์สปาแอนด์เวลบีอิ้ง และใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศตามประเภทที่ชนะการประกวด

การสมัครเพื่อเข้าร่วมประกวดไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานการใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ตรวจประเมินและคณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการรับของกำนัลหรือการรับบริจาคด้วยประการทั้งปวง (ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของตัวเงินหรือสิ่งของตอบแทนอื่นๆ) การกระทำใดๆที่ส่อเจตนาดังกล่าว ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม จะถูกนำมาพิจารณาเพื่อตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวดในทุกกรณี ทั้งในขั้นตอนการสมัคร การได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง หรือแม้แต่การเป็นผู้ชนะในสาขานั้นๆ ก็ตาม

การลงคะแนนเสียง

การลงคะแนนเสียงจะเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 จนกระทั่งถึงเวลา 17.00 น.ของวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการลงคะแนนเสียงจะใช้การลงคะแนนออนไลน์เท่านั้น การลงคะแนนผ่านช่องทางอื่นๆจะไม่สามารถนำมาพิจารณาได้     ทั้งนี้ การนับผลคะแนนจะพิจารณาจากคะแนนที่ถูกส่งมาตามระยะเวลาและรูปแบบการลงคะแนนที่กำหนดไว้ ผลคะแนนที่ผ่านการประเมินแล้วเท่านั้นจึงจะถูกนำมารวบรวบและรับรองผลผู้ชนะในแต่ละสาขาต่อไป

 

การประกาศผลรางวัล

ผลการลงคะแนนจะถูกปิดไว้เป็นความลับ และจะรู้เฉพาะบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เท่านั้น ผลคะแนนจะถูกนำใส่ซองปิดผนึกจนกว่าจะมีการประกาศผลผู้ชนะที่พิธีประกาศรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และจะไม่มีผู้ใดหรือองค์กรใดๆ ได้รับทราบผลผู้ชนะล่วงหน้าในสาขาใดๆ ทั้งสิ้น  ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนอันเกี่ยวเนื่องกับการขอเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ว่าจะในเรื่องของการเพิ่มรางวัลสำหรับปี 2562 การเปลี่ยนแปลงสาขารางวัล การเปลี่ยนแปลงใบสมัคร การเสนอชื่อเข้าชิง หรือเกณฑ์และกระบวนการในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ร้องเรียนจัดทำหนังสือคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยื่นต่อสมาคมสปาไทย ภายในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ภายใต้การให้คำปรึกษาของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขในการประกวดตามที่เห็นสมควร  หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขใดๆ เกิดขึ้น ทางสมาคมจะจัดทำหนังสือเพื่อแจ้งผู้เข้าร่วมประกวดเป็นลายลักษณ์อักษร และ/หรือจัดลงประกาศทางในเว็บไซต์ต่อไป ผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้จัดงาน TSWA สมาคมสปาไทยและ/หรือบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด และจะไม่มีการนำคำร้องเรียนใดๆ มาพิจารณาตรวจสอบอีก

agreement20181022TH2