16.รางวัลประเภทไทยสปาเมเนเจอร์

  • ผู้จัดการสปาที่มีส่วนสำคัญต่อการเติบโตและพัฒนาอุตสาหกรรมสปาไทย โดยมุ่งมั่นพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในสถานที่นั้นๆ
  • ได้รับความนับถือและยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ทีมงาน รวมทั้งหัวหน้างาน
  • มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี และการปฏิบัติงานมีผลกำไร

THAI SPA MANAGER OF THE YEAR award application must include:ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารและข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร

16.1       ใบรับรองผู้ดำเนินการสปาจากกระทรวงสาธารณสุข

16.2       บุคคลนั้นต้องดำรงตำแหน่งผู้จัดการสปาในประเทศไทยมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

16.3       คำบรรยายโดยสังเขปเกี่ยวกับประสบการณ์และความสำเร็จที่ผ่านมา โดยมีความยาวประมาณ 100 คำ

16.4       หนังสือรับรองจากผู้บริหารอาวุโสสามรายที่ผู้สมัครเคยได้ทำงานร่วมกันทั้งที่ผ่านมา และ/หรือปัจจุบัน