11.รางวัลประเภทเอกลักษณ์สปาไทย

  • จะต้องเป็นสปาที่นำเสนอประสบการณ์และบรรยากาศในแบบไทยแท้ สามารถจัดสรรรูปแบบสปาแผนไทยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับวิถีและลักษณะความเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรีตเมนต์ที่นำเสนอ การจัดตกแต่งสปา การบริการลูกค้า ซึ่งสามารถแสดงออกถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน และอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการนำเสนอเมนูต้องมีความเป็นไทยหรือเกี่ยวข้องกันกับผลิตภัณฑ์ไทย หรือสมุนไพรไทย
  • จะต้องเป็นสปาที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอันแรงกล้าในการดำเนินกิจการสปาในแบบเอกลักษณ์ไทยแท้ โดยต้องใช้ผลิตภัณฑ์แผนไทย การบริการในแบบไทย หรือการออกแบบองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อนำมาใช้ในการนำเสนอประสบการณ์ดังกล่าว

รางวัลประเภทเอกลักษณ์สปาไทย ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารและข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร

11.1            หนังสือจดทะเบียนบริษัท

11.2            ใบอนุญาตประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

11.3              ชื่อและนามสกุลเต็ม พร้อมข้อมูลในการติดต่อของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กรผู้สมัคร

11.4            ใบรับรองผู้ดำเนินการสปา

11.5            ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ (Media Kit) รวมไปถึงแผ่นพับเพื่อการโฆษณาและเมนูสปา

11.6            ภาพถ่ายสปาที่ถ่ายด้วยกล้องโปรเฟสชันนอลจำนวนอย่างน้อย 6 ภาพ (ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 300 dpi)

11.7              คำบรรยายโดยสังเขปเรื่องหลักการและแนวความคิดในการนำเสนอสปา (Spa Concept) รวมไปถึงรายละเอียดเรื่องกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเอกสารจะต้องอยู่ในรูปแบบของการพิมพ์ และคำบรรยายมีขนาดความยาวไม่ต่ำกว่าครึ่งหน้ากระดาษ A4 และไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4

11.8            โครงร่างแผนการตลาดของสปาที่มีขนาดความยาวไม่เกินสองหน้ากระดาษ A4

11.9              สำเนาส่วนหนึ่งของคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของสปา (SOP) โดยระบุขั้นตอนมาตรฐานในการบริการอย่าง  น้อยสอง (2) หัวข้อ

11.10          สำเนาส่วนหนึ่งของคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของสปา (SOP) โดยระบุขั้นตอนมาตรฐานในการบริหารงานสปาอย่างน้อยสอง (2) หัวข้อ

11.11          สำเนาส่วนหนึ่งของแผนการอบรมที่มีขนาดความความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4

11.12          สำเนาส่วนหนึ่งของบันทึกการฝึกอบรมภายในสปา ซึ่งจะต้องครอบคลุมการฝึกอบรมช่วงใดช่วงหนึ่งที่จัดขึ้นติดกัน เป็นระยะเวลาห้าวัน ภายในปีที่ส่งเข้าประกวด

11.13          สำเนาผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า หรือสำเนาคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของสปา (SOP) ที่ระบุขั้นตอนการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ในกรณีที่การสำรวจนั้นไม่ได้ทำในรูปแบบของการเขียน

11.14          รายงานผลสรุปต้องไม่ต่ำกว่าครึ่งหน้ากระดาษ A4 โดยนำเสนอถึงความเป็นไทยดั้งเดิม และการบริหารจัดการที่ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย